Hans Braakhuis

home
de Westerbouwing

bijgewerkt tot mei 2024
jaar Uitspanning de Westerbouwing. Westerbouwing 1, Oosterbeek.
1702 Oosterbeek
Een uitsnede van Gelders Archief 1404-0001 Caerte van des Landschaps Hegge[n] gelegen onder Oosterbeek en de heerlijkheyt van den Dorreweert, van outs genaamt de Coenen Bossen..., 15 december 1702. Bij de Bentinck Hegge (links onder) begint tegenwoordig de Duno.
1745

1760
Tussen Doorwerth en Oosterbeek. In 1760 was er al een “huis, schuur, berg en verder getimmerte, met den boomgaard en annex weylandt ….” Op een kaart uit 1616 staat het gebied ook al aangegeven onder de naam Bentinck Vogelsank, een verwijzing naar het eigendom van de Heren van De Heerlijkheid Doorwerth. Het gebied werd in 1764 verkocht aan G. Tulleken, de toenmalige burgemeester van Arnhem. Eigenaar rond 1873 was Evert Jan Thomassen en het adresboek vermeld dat hij naast landbouwer ook kastelijn was. Hij verstrekte een drankje aan wandelaars.

Lees voor de voorgeschiedenis ook bij de Oorsprong.
Pachtovereenkomst tussen Willem, Grave van Bentinck, en zijn vrouw Charlotte Sophie, Gravinne van Bentinck, vrijheer en vrouwe tot Kniphuysen en Doorwerth etc. aan de ene kant en Jochem Goossens als pachter aan de andere kant. De pachtovereenkomst besloeg een periode van 6 jaar (22 februari 1739 tot en met 22 februari 1745; 22 februari de dag van 'Sint Pieter') waarin Jochem de 'Wester Bauwinge' pacht. Goossens bewoonde de boerderij samen met zijn moeder, die weduwe was. In de pacht overeenkomst is ook nog sprake van 2 schaapsschotten, een schaapsdrift en het kleine huijs genoemd 'De Gemene Ofen'. Of hiermee het kleine huis
links van de Westerbouwing wordt bedoeld is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is dit een zogenaamd bakhuis, een oven voor het bakken van het brood, apart gebouwd van het woonhuis. In 1745 gaat de pacht over naar Jan Hulecker (Hulker), van beroep bouwman en ongetwijfeld werkzaam op het kasteel.
1764 "In 1764, weet mr. Tulleken eveneens van Peter Egberts aan te kopen diens bezit de Westerbouwing. Dit bezit werd reeds vanouds zo genoemd, en bestond uit „huis, schuur, berg en verder getimmerte,met den boomgaard en annex weylandt gent. den Ovencamp en den Vogelsang, groot plm. 4 mudde gesaays, voorts opgaande hout- en akkermaalsheggen, met het veldje genaamt het Rijnslag." Dit goed werd beleend ten oosten het land van smid van Raaij, van dhr. v. d. Hoop en juffr. Worms, zuid de leigraaf en het weiland van smid v. Raaij, west het akkermaalshout van de Rekenkamer en noord de Doorwerthseweg: . Uit Demoed; Van een groene zoom ... pagina 270. "Na een 10-jarig bezit wordt deze eens zo fraaie bezitting verkaveld en door mr. J. E. Tulleken op 1 Juli 1802 in verschillende delen verkocht. Dan komt de Westerbouwing aan mr. Derk Gaymans, de weide het Rijsweerdje Lindeboom of Koude Herberg, met schuur, akkermaalshout en bouwland, aan de reeds genoemde mr. Gaymans uit Arnhem". Uit Demoed; Van een groene zoom ... pagina 272.

Derk Gaymans, de grootgrondbezitter, kocht op 1 juli 1802 de Westerbouwing van mr. J.E. Tulleken. Gaymans bouwde er rond 1824 een theekoepel voor privégebruik. De Westerbouwing blijft tot 1872 in zijn familie. In 1872 kwam het landgoed in handen van E. Backer. Hij liet in 1872 een huis naast de theekoepel bouwen. In 1876 werd het huis omgevormd naar een horecagelegenheid en werd het terras populair in de wijde omgeving. Backer begon in 1880 met de pleziervaarten tussen de Oude Haven in Arnhem en het Drielse Veer aan de voet van de Westerbouwing.
1764 : Mr. Gijsbert Tutleken en zijn echtgenote Maria M. Metelerkamp kochten op 2 november 1764 werd, eveneens van Peter Egberts, de Westerbouwing. Al eerder was Tutteken eigenaar geworden van de Koude Herberg en een vierde deel van den hatven Oorsprong, beide behoord hebbende tot Hoog Oorsprong. In de zomer van 1801 trachtte mr. Jan Everwijn Tutteken zijn Oosterbeekse bezittingen te verkopen, waartoe in de Oprechte Haartemsche Courant een advertentie werd geptaatst waarin sprake was van het "gerenommeerde buitengoed Den Oorspronk". De verkoop was aanvankelijk geen succes; pas op 1 juli 1802 werden de eerste onderdelen verkocht, nametijk de Westerbouwing, het Rijsweerdje en de Koude Herberg".
Naar: Landgoed De Oorsprong. Cutuurhistorische analyse en beleidsaanbevetingen; Gerneente Renkum; Gelders Genootschap 2003
1790 In 1790 int Schrassert, de gevolmachtigde van Charlotte Sophie van Aldenburg, van de boerderij de „Westerbouwing" een f 860,— aan pacht. Uit Gelre 1965 - 67 deel LX pagina 253
1802 "Jan Joost Gaijmans was een zoon van Derk Gaijmans en Johanna Petronella Clasina van Reede. Deze Derk kocht op 1 juli 1802, toen hij in Arnhem woonde, o.a. de Westerbouwing gelegen onder Oosterbeek van m r . J.E. Tulleken. Dit goed blijft tot 1872 in zijn familie en was waarschijnlijk bij Jan's overlijden, op zestigjarigeleeftijd te zijnen huize in Oosterbeek, zijn eigendom".
Naar C. Meyer, Schoutambt en Heerlijkheid 1989

1824 Isaac Anne Nijhoff; Arnhem en zijne omstreken; 1824: Heerlijk en verheven zijn de natuurtooneelen die op Westerbouwing, Duunoog en Huneschans worden genoten; hier geniet men hetzelfde, onafgebroken, bijna een half uur lang; maar in zoo talloos vele verseheidenheden, als het wandelpad, dat langs den rand der hoogte slingert, kronkelingen heeft. pagina 51. Derk Gaymans laat er rond 1824 een theekoepel bouwen. Te zien op de HisGis kaart uit 1832 hieronder.
1832 boerderij Westerbouwing Oosterbeek Een schermprint van een HisGis kaart uit 1832 gecombineerd met de situatie in 2018. De verdwenen boerderij Westerbouwing (rood) staat net ten noorden van de actuele woning aan de Veerweg nr 5. Op de huidige Westerbouwing is al een uitzichtpunt (rood) te zien.
En om het moeilijker te maken: In Heveadorp stond bij de kruising Fonteinallee en de Dunolaan ook een boerderij met de naam Westerbouwing. Nog leuker: de boerderij de Oosterbouwing (tegenwoordig een andere naam) staat nog steeds ten westen van kasteel Doorwerth (manege). En ook die boerderij heeft de naam Westerbouwing gehad. Zie de pagina over boerderijen)

De boerderij is vermoedelijk van E.J. Bakker in 1883. Dan is er een schuur en een boerderij waarvan een veranda in aanbouw is. (vw. E391) )Bakker zal waarschijnlijk Backer zijn.

Uit E 395 dienstjaar 1885 blijkt dat E 391 als woonhuis voor E.J. Backer gebouwd wordt rond 1884. Die staan op die kaart echter niet getekend.
1872 "n 1872, wordt het goed verkocht aan E. J. Backer, een nazaat van de vroegere burgemeester. Deze weet de Westerbouwing nieuw leven in te blazen. Zijn zakelijk inzicht  vertelde hem, dat uit een zo fraai door de natuur geschonken punt, wel munt te slaan was. Hij liet daarom in 1876 kort bij de koepel een woning bouwen, waar „nat en droog" verkrijgbaar was. Van deze tijd af begint de grote trek zowel van ingezetenen als van vreemdelingen naar deze nieuwe Westerbouwing. Volgens Sipman ontmoette men op het terras altijd bezoekers; „geen uitspanning in de omtrek van Arnhem is in de laatste jaren zo in trek als deze." M. Sipman, Arnhem en omstreken, blz. 101". Uit Demoed: Van een groene zoom, ... pagina 58. E.J. Backer is de zoon van Joh. Backer, burgemeester van de gemeente Renkum van 1817-1851. De burgermeester woonde op de Oorsprong, met uitzicht op de Westerbouwing. E.J. Backer woonde op Overzicht.

Onduidelijk
Op de HisGis kaart uit 1832 staat een rood rondje, een koepel.
Demoed zegt hiernaast dat er bij de koepel een woning bouwen voor  nat en droog", maar op de kadasterkaarten hieronder uit 1875 en 1877 staat geen koepel getekend.
1872 In 1872 mag E.J. Backer een steiger en toegangsweg, als aanlegplaats voor stoomboten, maken in de gemeente Doorwerth. (Proviciale vergunning no 142) In 1877 volgden de eerste boottochtjes vanuit Arnhem naar het Drielse veer - ook eigendom van de fam. Backer. Hiervoor gebruikte men een fraaie salonboot voorzien van een vergulde zwaan op de boeg en van een glazen kajuit. De boot kreeg al snel de bijnaam Het Zwaantje.
1874 Westerbouwing De tot het bezit behorende woning of boerderij, die in de buitenbocht van de Veerweg, ten zuiden van het Kerkpad, stond, is omstreeks 1870 gesloopt.
1875 Westerbouwing
Uitsnede van een kadaster kaart E 309 uit 1875
Westerbouwing
1887 Fangman bouwt een huis voor de weduwe Thomassen, die de nieuwe pachter van de uitspanning werd.
1883 "ook nadat Roelof Breman trouwde in 1883 met Jantje Thomassen, één van de dochters van Evert-Jan Thomassen die boerde op de 'Westerbouwing ' . Gebrek aan zakelijk inzicht kan aan deze dame niet worden verweten, want zij en haar zusters startten met een theekoepeltje op de heuvel van de Westerbouwing op de plaats waar nu het bekende restaurant ligt".
Schoutambt en Heerlijkheid, maart 1999
Uitspanning Westerbouwing, bekend niet alleen vanwege het fenomenale uitzicht en de uitstekende kwaliteit van het gebodene. Maar tevens vanwege de mooie dochters van mej. de weduwe Thomassen, ofte wel 'Opoe Thomassen'. De dochters, voor zover nog thuis, bemoeiden zich met de uitspanning, die bovenop de heuvel lag, en destijds van de heer Fangman, de bewoner van Bato'swijk, gepacht werd. Jantje Thomassen destijds getrouwd met Roelof Breman.
Schoutambt en Heerlijkheid april 2001
1885 In 1885 koopt de arts Leendert Fangman (1834- 1885) de uitspanning de “Westerbouwing” en breidt hij de daarop staande woning uit met een nieuw paviljoen. Fangman bouwt naast het paviljoen een woonhuis voor de familie Thomassen die de Westerbouwing pacht.
In de Renkumsche Courant van 21-06-1890 staat de de weduwe Thomassen als exploitante, niet de eigenaar, de Westerbouwing verlaat. Zij was kennelijk de weduwe van Evert Jan Thomassen die al in 1873 hier werkzaam was.
"Nadat de uitspanning in 1885 eigendom werd van dhr. L. Fangman, eigenaar en bewoner van Bato'swijk, ontwikkelde dit bedrijf zich nog meer. Het huis werd vergroot en aan de voorzijde een open waranda aangebouwd. Nog meer werd ten dienste van de genotzoekende dagjesmensen gedaan, nadat de heer Scheffer van de Duno, in 1907 de Westerbouwing met de Valckeniersbossen aankocht. Het geheel werd in 1915 zelfs nog verrijkt met de uitkijktoren, die de ouderen zich nog wel zullen herinneren. Inmiddels was omstreeks 1880 de bekende Huis-ter-Aa-boot gaan varen, welke 's zomers regelmatige diensten tussen Arnhem en het Drielse veer onderhield en daarmede de stroom van dagjesmensen vergrootte. De Westerbouwing werd in 1912 door het gemeentebestuur aangekocht, teneinde zekerheid te hebben, dat dit lustoord ook voor de toekomst voor het publiek behouden zou blijven". Uit Demoed: Van een groene zoom, ... pagina 273.
1892 Westerbouwing Wed. Thomassen, exploitante, verlaat de Westerbouwing. Renkumsche Courant 21-06-1890.

Westerbouwing verhuurd aan dhr. O.G. Scharf. Renkumsche Courant 23-08-1890

In 1892 nam O. Scharf de exploitatie over. Hij liet de bekende steile trap naar het veer bouwen, die er vandaag de dag nog steeds is.
1899 Westerbouwing Oosterbeek

Westerbouwing

Westerbouwing
Westerbouwing
fotograaf: J.S.J. de Jongh Arnhem Datering: 1860 - 1880

Westerbouwing
1885

1901
"Als gij van den Wageningschen berg of de Westerbouwing in den Rijn ziet, kunt gij u verbeelden ergens tusschen Neuwied en Coblenz te staan met aan den eenen kant van de rivier de hoogte en aan den anderen kant de groene vlakte. Er is iets uitheemsch in, dat het eigene niet wegneemt, maarer de bekoring aan geeft van het ongemeene". Uit J. de Vries; Pelgrimages; 1901

Westerbouwing

"Cornelia Clasina Fangman (geboren 1871) erft na de dood in 1885 van haar vader de “Westerbouwing”, waarvan zij tot 1909 eigenares blijft. Volgens het adresboek woont zij in die periode overigens niet in Oosterbeek. Corrie is ongehuwd gebleven en overleed in 1936 in Huizen". Naar Bato's Wijk; van Joop van Zoelen en Arda Wijsbek. April 2015
Westerbouwing Oosterbeek

Westerbouwing
1908 In 1809 koopt Scheffer, bewoner van de Duno, de Westerbouwing en ernaast gelegen Valckeniersbossen. De Gaijmans  koepel wordt afgebroken en vervangen door een houten restaurant, ook komt er een muziekkoepel. Ook laat hij toegangspoorten opzetten bij ingangen.

"Deze bossen zijn met de Westerbouwing in 1907 aangekocht door J.W.F. Scheffer van de Duno. Hij liet de vegetatie, welke enorm verwaarloosd was, zeer verbeteren. Zo liet hij door de tuinarchitect S. Voorhoeve, in 1916 de Valckeniersbossen aanleggen, terwijl hij in het jaar daarvoor op de Westerbouwing een uitkijktoren had laten maken. Na de dood van de heer Scheffer in 1917 werden de Valckeniersbossen en de Westerbouwing door de gemeente overgenomen". Demoed: Van een groene zoom, ... pagina 58.

In 1911 heropent de herberg 'De Zalmen' aan de Fonteinallee en komt de exploitatie in handen van W. Dijkstra, die tussen 1906 en 1915 ook de exploitatie van de ' Westerbouwing' in handen heeft.

De heer W. Dijkstra gaat daarna verder in hotel Trompenburg in Wijk aan Zee.

In 1896 gaat het eigendomsrecht van de Westerbouwing na overlijden van L. Fangman tot 1908 over op zijn dochter C. Fangman.
Westerbouwing Oosterbeek

Scheffer moderniseerd de trap aan de Veerweg, tegenover het veer naar Driel.

Westerbouwing Oosterbeek
Westerbouwing Oosterbeek
1910 Twee uitsnedes van kadaster veldwerkkaart E485:

Westerbouwing

Te bouwen een nieuwe koepel met een regelmatige achtkant, een nieuwe veranda en een aanbouw bij de woning in 1910
Westerbouwing

In de tekst staat: nr 427, 453, 393, Slooping, stichting, bijbouw, vernummering in verband met bel. opbrengst. Vermoedelijk blijft 393 de boerderij Westerbouwing staan en de rode kruizen zouden sloop van schuren kunnen betekenen. Als u het zeker wilt weten, vraag het aan het kadaster.
Uit E 395 dienstjaar 1885 blijkt dat E 391 als woonhuis voor E.J. Backer gebouwd wordt rond 1884
1908 Westerbouwing In 1908 zien we voor het eerst een uitnodiging voor een veiling in Café de Westerbouwing. In 1913 wordt de naam Uitspanning voor het eerst gebruikt in de krant.
1912

1915
In 1912 werd de Westerbouwing eigendom van de gemeente om de uitspanning te behouden voor het publiek. Daarmee werd ook voorkomen dat er "leuke"villa's zouden verschijnen. In 1915 werd de uitkijktoren gebouwd en legde tuinarchitect Voorhoeve in 1916 de Valkeniersbossen aan. Oosterbeeksche Courant 02-11-1912: Verpachting Westerbouwing aan dhr. Dijkstra.

In 1913 is W. Dijkstra de bewoner, uitbater van de Westerbouwing.

Oosterbeeksche Courant 31-10-1914:  Dhr. W. Dijkstra, pachter van de Westerbouwing, wordt de pacht over de 2e helft 1914 kwijtgescholden omdat hij per 1 augustus 1914 onder de wapenen moest.

Exploitatie 'de Westerbouwing' gaat per 1 april 1915 in andere handen over. Oosterbeeksche Courant 13-02-1915

Oosterbeeksche Courant 20-03-1915: Overdracht exploitatie Westerbouwing aan dhr. Kollner te Arnhem goedgekeurd.

Oosterbeeksche Courant 07-12-1918: Westerbouwing verpacht aan J.v.Kolfschoten voor f 3.065,-- per jaar.
1913 Westerbouwing
Kadaster veldwerk E 524, uit 1913, boerderij de Westerbouwing rechts, de uitspanning Westerbouwing links

Westerbouwing

Oosterbeek Westerbouwing

Westerbouwing Oosterbeek

Oosterbeek Westerbouwing

Westerbouwing
Westerbouwing Oosterbeek

Westerbouwing Oosterbeek

Oosterbeek Westerbouwing

Westerbouwing
1932  In 1932 volgt een modernisering van de uitspanning en bouwt men een uitkijktoren.

Een nieuw café-restaurant op de Westerbouwing. Oosterbeeksche Courant 22-10-1932

"WESTERBOUWING. OOSTERBEEK, 6 Dec. Gisteren had ten gemeentehuize de aanbesteding plaats van de verbouwing van de bekende uitspanning „De Westerbouwing". Niet minder dan 30 gegadigden schreven voor dit werk in. De volledige uitslag der aanbesteding luidt als volgt: N.V. Bouwmij. v. Amerongen, Arnhem ƒ 46145 Lamers Arnhem - 45703; ........ en Gebr. Wessels, Renkum ƒ 36380. De begrooting was ƒ35.000 De ingeschreven bedragen zijn berekend buiten het betonwerk, zoodat de begrooting belangrijk overschreden wordt
".  (uit de Arnhemsche courant van 06-12-1932)
Westerbouwing Oosterbeek

In de raadsvergadering van 27 oktober 1932, wordt een voorstel besproken voor de verbouw van café-restaurant Westerbouwing en wijziging van de pachtovereenkomst met J. van Kolfschoten. De aanbesteding van de bouw van café-restaurant met uitzichttoren en woonhuis vindt eind 1932 plaats.

Aanbesteding Westerbouwing gegund aan Gebr. Wessels. Oosterbeeksche Courant 10-12-1932
1933
1936
Westerbouwing
Kadaster veldwerk uit 1935
Westerbouwing

Uitsnede van een kaart van de Valckeniersbosschen uit oktober 1933 van de gemeente Renkum.
Het wegenplan van de Westerbouwing is zo goed als nooit veranderd.

De glansperiode van de Westerbouwing lag in de dertiger jaren, doch toen werd ook de behoefte steeds meer gevoeld om een beter geoutillerd bedrijf te hebben. Tenslotte werd besloten om een geheel nieuw gebouw op te trekken, welk gebouw op 2 Juni 1933 gereed kwam, en in 1944 als oorlogsslachtoffer is ten onder gegaan.

Hoog en Laag 26-07-1940; Westerbouwing voor 1 jaar verhuurd aan J. Kolfschoten. Pachter vanaf 1932.
1944 Met de Market Garden actie werd de Westerbouwing door de Engelsen enige tijd "bevrijd". Op de Westerbouwing zijn meerdere gedenktekens, plaquettes en plaatjes (o.a. op een bankje) te vinden. Elk jaar keren de veteranen van diverse naties (Engels, Pools en Amerikaans) terug naar de Westerbouwing.

Een drietal plaquettes herinnert aan de hevige strijd die er is geleverd tijdens de Slag om Arnhem.

Na Market Garden is de Westerbouwing een locatie met uitzicht op The Island waar de geallieerde 'advance' stopte. Na Market Garden volgde er een statische oorlogsvoering waar de Duitsers de 'hoge' kant van de rivier bezetten (Westerbouwing) en met hun artillerie elke Geallieerde beweging in de Betuwe verpulverde. In het laagland van de Betuwe lagen de Britse infantery, later de geallieerde First Allied Airborne troopers (o.a. 506 Pir, 502 Pir etc).

Volgens het Gelders Archief: De Westerbouwing, Oosterbeek. De Duitsers lieten de uitzichttoren en de uitspanning in de lucht springen. Het terrein werd in alle richtingen voorzien van loopgraven.

A Bridge Too Far, Page 39 over Wim Giebing.
Vanaf 22 september 1944 hebben Engelsen en Amerikanen de hele zuidflank van de Veluwezoom, zo van Oosterbeek tot halverwege de Duno, omgeploegd met een barrage. Er was zo vaaf de Westerbouwing tot aan de locatie van de huidige stuw, op de hele Duno, geen boom meer te bekennen. Als soldaten de Rijn oversteken, graag zonder Duitsers met uitzicht. Helaas, de Duitsers zaten in loopgraven. En de aftocht over de Rijn werd een ramp. Op de Westerbouwing zijn vele herinneringsmonumenten.

Westerbouwing Oosterbeek
Een foto van het Gelders Archief, het effect van een barrage, er is vrijwel geen boom meer te zien. De opname is uit 1946-47 van een herdenking.
1945 : Na de bevrijding werd aanvankelijk een noodrestaurant gebouwd, hetwelk in 1950 vervangen is door het huidige hotel-restaurant met de uitzichttoren". Uit Demoed; Van een groene zoom ... pagina 270 Westerbouwing Oosterbeek
1946
1953
Renkumse Krant 27-06-1946 Westerbouwing vanaf 30 juni weer voor publiek geopend.

Renkumse Krant 02-07-1946; Verslag opening Westerbouwing.
In 1946 begon de wederopbouw en in 1951 werd de Westerbouwing opgeleverd.

Hoog en Laag 18-12-1953; Pacht van de Westerbouwing verhoogd en verlengd voor 10 jaar.
1950  In 1951 is de nieuwbouw van het cafe-restaurant met woonhuis en uitkijktoren klaar. De pachters blijven dan Dick van Kolfschoten en Wim H. Giebing. De speeltuin krijgt een wiebelende bewegende houten kettingbrug. Vanaf 1955 wordt ook de Zwaantrein ingezet voor rondritten en voor personenvervoer van en naar het Drielse veer.

Truus van Kolfschoten, dochter van Dick van Kolfschoten, was gehuwd met Wim Giebing.

De Westerbouwing was in de jaren 50 en later een geweldige bestemming voor schoolreisjes. En bijzonder, met de boot van Arnhem naar de aanlegsteiger bij de Westerbouwing die er in 1956 kwam, nabij Veerweg en pontje naar Driel te Oosterbeek.

Oosterbeek Westerbouwing

Westerbouwing Oosterbeek

Westerbouwing
Kabelbaan naar de Westerbouwing? Hoog en Laag 23-06-1955. Besproken in een raadsvergadering in 1956. Klaar in februari 1960. Per 1 mei 1960 in gebruik.

Westerbouwing

Westerbouwing Ooserbouwing

Westerbouwing
1950

1960

1970
Westerbouwing Oosterbeek

Oosterbeek Westerbouwing

Westerbouwing

Westerbouwing
De bootverbinding Arnhem - Westerbouwing verdween in 1980. Eind december 1989 verkoopt de gemeente haar bezit aan de BV Rijnterras de Westerbouwing. Begin jaren negentig werd het pretparkje gesloten en de kabelbaan ontmanteld. Het restaurant bleef bestaan. In 2009 werd op deze locatie ook party restaurant Kabels geopend. In de directe omgeving (Duno) kunt u wandelen.

Al jaren zijn er verhalen waarbij Buitenpoort Catering met het Museum Veluwezoom en de Stichting Veluwezoom om van de Westerbouwing een Museum te maken.
Westerbouwing Oosterbeek

Westerbouwing
1990  In de jaren 1990 besloot de gemeente tot sluiting van het kleine attractiepark de Westerbouwing. De kabelbaan werd afgebroken en op de masten werden zonnepanelen gezet. Ook alle toestellen en ornamenten van de speeltuin werden ontmanteld en verschroot of verkocht. De Westerbouwing ging verder als evenementenlocatie onder de familie Giebing. Deze verkochten de opstallen eind 2003 aan Ton Janssen en Lidy Bodewes (o.a. eigenaren van Buitenpoort Catering). Hans Giebing, de zoon van, werd de pachter van 2004 tot 2008.
2016 speeltuin de Westerbouwing oosterbeek
De botsauto's uit 1949, renovatie in 1973, in de voormalige speeltuin de Westerbouwing, opname gemaakt in 2016.
Westerbouwing
2022 In 2022 is de Westerbouwing verkocht en met de nieuwe eigenaren een "landgoed" geworden. Waterbouwing

De Fonteinallee herleeft; Cees Gerritsen; Kontrast Oosterbeek 2007.

De Westerbouwing. Geschiedenis van een Oosterbeekse uitspanning. G. Maassen;  'Rijnterras De Westerbouwing B.V.' Oosterbeek 1990.
De geschiedenis van de Westerbouwing bij de St. Heemkunde Renkum.

Een verhaal over de Weserbouwing bij Mijn Gelderland

bronnen

HisGis

foto's collectie Gelderland


op- en aanmerkingen, graag: mail