Kasteelcafé de Zalmen, Doorwerth
andere namen:

den ouden herbergh van Doorwerth (1689) of te wel Brouwhuis
Toon's Huys (1719 -1756)
Het Richterslogement
De Twee Zalmen (1837)
Herberg de Zalmen
Hotel de Zalmen
De Drie Salmen (1898 - 1920)
De Bruine Beer (1974 - 1979)
Theeschenkerij De Zalmen (tot 2013)
De Zalmen
Hans Braakhuis

laatste update: sept 2023

  home
Jhr. Mr. H. R. A. Laman Trip; in het artikel: "een oud bouwwerk terug gevonden" in Gelre 1924 nr 27: Bij het beschouwen van de kaart der heerlijkheid Doorwerth, door Bernard Kempinck in 1616 vervaardigd, aanwezig op het Rijksarchief te Arnhem, had het mijne aandacht getrokken, dat aldaar op het punt van samenkomst van den „weg naar de Capelle" en den Oosterbeekschen weg eene kapel staat aangegeven. Deze „weg naar de Capelle", aanvangende aan de oostzijde van de herberg „de Zalmen" en gaande in noordelijke richting bergopwaarts, is tegenwoordig bekend onder den naam van „Holle weg", terwijl ongeveer op de plaats, waar eenmaal deze kapel moet hebben gestaan, thans een groote lindeboom van hoogen ouderdom wordt aangetroffen. Nog heden ten dage is deze boom in den omtrek algemeen bekend als de „Kapelleboom". De herberg de Zalmen wordt al genoemd op de kaart van Bernhard Kempinck uit 1616.
Deze kaart is in te zien bij het Gelders Archief: link.

Andere literatuur: J. C. Perk; De herberg op Doorwerth. Met afbeeld. (Romantisch verhaal uit de 19de eeuw.) — Geld. Volks-Alm. 1840. 127
Zalmen Doorwerth
De uitspanning Doorwerth rond 1671 - 1673 door Lambert Doomer
Onder bij het punt waar de Holleweg op de Fonteinallee uitkomt, staat de uitspanning "de Zalmen", vanouds het Richterslogement van Doorwerth. Hier werd voor 1912 de gemeentelijke administratie verricht. De naam "de Zalmen" dateert pas van rond 1837. Op het uithangbord rechts naast de deur, de zalmen uit het wapen van Baron van Brakell.     [herberg 'Thoons Huijs' gezien in westelijke richting] Deze herberg wordt al in 1689 omschreven als ‘Brouwhuis'.

Gegevens over 'den oude herberg van Doornwerth' komen we ook tegen in 1689. In dat jaar huwt Hans Hendrik Eslinger, (kamerdienaar van de gravin Charlotte Amélie, Hertogin de la Trémoille en stadhouder van Doorwerth) met Hendrickjen Everts. Deze Hendrickje is weduwe van Peter Muijs (in leven schepen en stadhouder van Doorwerth) en in zijn nalatenschap wordt gesproken over Huis, Brouwhuis, Brouwketel, Schuren, Hoven en een Acker op de Heelsumse Enk.
Hans Hendricksz. Eslinger wordt ook wel Hesseling genoemd. Hij was schepen en stadhouder van den richter van Doorwerth. Eslinger werd door huwelijk herbergier - landbouwer. In 1704 komen we Eslinger ook tegen als Schout van de Heerlijkheid Doorwerth. Voor rechtspraak op de Doorwerth werd er veelal een rechter ingevlogen. Veelal kwam de rechter uit Arnhem, maar soms ook uit Zutphen. En vandaar dat de herberg ook wel bekend staat als richterslogement.
De-Salmen-1650
een prent uit 1650, rechts het poortgebouw van de Doorwerth.
Bij Demoed vinden we meerdere vermeldingen over richters. Op een gegeven moment logeren, wonen de richters in de herberg, Vanaf wanneer? Demoed heeft het gemakkelijk gehad, personen en data bevatten kennelijke tegenstrijdigheden.:
Johan Rutgerssoen in 1556 (p. 129)
Richter Johan Op ten Noort in 1703 (p. 80), ook 1672 (p. 83)
 8 Juni 1718 van Hervelt is richter van Doorwerth (p. 54)
1734 verkocht aan mr. E. van Eck, richter van Doorwerth (p. 101)
op 8 Juli 1762 verkopen zij hun eigendom aan mr. E. van Eck, richter (p. 103)
In 1783 is Mr. Blombé Vatebender benoemd door Douair. Gravin Bentink-v. Aldenburg tot richter van de heerlijkheid en vertoefde uit dien hoofde ook veel op het kasteel. (p. 143)

Een vermelding van het Thoons huis vinden we in 1719, Hendrikje Everts is dan  overleden, als Anton, Graaf van Aldenburg het Thoons-huis (Toonenhuis) voor 800,- gulden koopt. Dit huis, oorspronkelijk naar de vroegere bewoner en eigenaar Hans Hendrik Eslinger, het 'huis van Eslinger' genoemd, had " 't Oldenburger Peert" uithangen. Een huis dus met een uithangbord waarop het paard van het familiewapen van Aldenburg was afgebeeld. Richter was de schepen en stadhouder van de richter van de Heerlijkheid.

----------------------------

Sinds 1719 werd de herberg, vernoemd naar de eigenaar Anton, Graaf van Aldenburg, het ‘Thoons-huis' genoemd. Aan de gevel hing een uithangbord waarop afgebeeld 't Oldenburger Peert' [het paard uit het familiewapen van Aldenburg]. Naast de functie van herberg werd het ook gebruikt als richterslogement en werd er recht gesproken door de schout en schepenen. In plaats van ‘Thoons-huis' werd ook wel de naam Richterslogement gebruikt.
bron: http://www.allemaalfamilie.nl/mgd_allemaalfamilie.php?pageid=7023&langid=1

---------------------------

'Thoons-huys' wordt ook genoemd op de kaart van Dirk Klinkenberg uit 1756.
DoorwerthWapenAntonIvanAldenburg
Op 12 september 1738 wordt het 'Thoons-huys' verpacht aan Hendrick de Geest en Aaltje Kerckhoff voor een periode van 6 jaren, ingaande Petri 1739 en eindigend met Petri 1745. En wel onder de volgende bepaling: "En speciaal onder beding dat hij daarin sullen houden bequame Herberg. En ten dien eijnde maaken dat se altoos voorsien sijn van goeden drank, paerdsvoeder en genoegsame meubelen, om de passanten en andere daar mede te konnen gerijven, en ijmant ook te konnen logeeren, En dat sij sigh meede in staat sullen stellen, om de domestiguen van sijn Excellentie, als die op Doorwerth of in deese landen is, En andere tegens redelijke betaalinge van kostgeld te konnen spijsen."
Uit: De 'Oosterbeeksche Courant' van Zaterdag 4 mei 1912.
Rijnder (Reijnder) Alberts, geboren te Doorwerth, gedoopt te Heelsum op 23 febr. 1744, herbergier Thoons Huijs. † te Oosterbeek, gemeente Renkum 25 mei 1822.

Het gezin woont, tot de pacht afliep op Sint Petri 1771, ook in de herberg alwaar de eerste vier kinderen ter wereld komen. Zij kerkten, waarschijnlijk elke zondag, in het Nederlands Hervormde kerkje te Heelsum, behorend tot de Heerlijkheid Doorwerth. bron.
Reinder pacht in 1765 voor een periode van zes jaren ‘den ouden herberg van Doorwerth', ingaande op Sint Petri [22 februari] 1765 en eindigend op Sint Petri 1771. De pacht bedraagt 90 gulden per jaar. In de pachtovereenkomst lezen we de volgende bepaling:
"En speciaal onder beding dat hij daarin sullen houden bequame Herberg, En ten dien eijnde maaken dat se altoos voorsien sijn van goeden drank, paerdsvoeder en genoegsame meubelen, om de passanten en andere daar mede te konnen gerijven, en ijmant ook te konnen logeeren. En dat sij sigh meede in staat sullen stellen, om de domestiguen van sijn Excellentie, als die op Doorwerth of in dese landen is, En andere tegens redelijke betaalinge van kostgeld te konnen spijsen.
[bron: Register van verpachtingen van huisperceelen in de Heerlijkheid Doorwerth - 1738-1782, Gelders Archief 0383 Inventarisnr. 16]
De kadastrale kaart uit 1832 met kadaster nummer C19, huis en erf, de herberg van Doorwerth, gelegen aan de Fonteinallee. De eigenaar was Charles Bentinck, Grave van Aldenburg. De Holleweg liep toen nog achter de herberg langs.

Bron HisGis 1832

Bijzonder is op de kaart te zien dat de Holleweg achter de Zalmen door loopt en aansluit op de dijk naar het kasteel.
Aan te nemen is dat als de voorraadschuur later door Van Brakell gebouwd wordt, dat de Holleweg dan tussen de Zalmen en schuur door gaat.
Op de locatie van de schuur ten noorden van de Zalmen komt later de boerderij van vd. Born.
Zalmen Doorwerth
Uit het boek Wandelingen in Gelderland.
Geen idee of de tekening is geromantiseerd. Een watermolen aan de herberg ! Ook de voorzijde van de herberg is naar de Fonteinallee gedraaid. Ook de Renkumse beken-deskundige Ruud Schaafsma kent deze tekening, en is ook op zoek geweest naar een beek, c.q. molen. Niet gevonden, al hoewel dat niet wil zeggen dat het er nooit geweest zou kunnen zijn.

In het boek van Romers uit 1991: Oosterbeek, Doorwerth, Heelsum en Renkum in de negentiende eeuw, staat een zelfde prent van het huis met de watermolen. Zie prent 113 op pagina 108. Uit het onderschrift: "Nabij de herberg te Doorwerth. Het huis rechts droeg de naam Oosterbouwing". Deze prent is gesigneerd JCP en is afkomstig uit De Honingbij, bladzijde 283, Zaltbommel uit 1842. Het onderschrift bij beide prenten is gelijk gebleven, en het gaat bij deze prent dan ook niet om de Zalmen.

Welk boek, waarschijnlijk: Isaac Anne Nijhoff; Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en plaatsbeschrijvende Beschouwing van de Omstreken der stad Arnhem, met ene plaat; 1820.

----------------------

Op de Fonteinallee, ontstaat het dorp Doorwerth in de achttiende eeuw. Hier woonden en werkten de ambachtslieden die direct voor het Kasteel van belang waren. Het was een nederzetting, met huizen die chique namen droegen als Lusthuis, Violenhuis, Steenhuis. 
Sligtenhorst
Rijnder [Reijnder] Alberts, geb. Doorwerth, ged. Heelsum 23 febr. 1744, herbergier Thoons Huijs, † Oosterbeek, Renkum 25 mei 1822, tr. 2e Oosterbeek 18 okt. 1807 Susanna [Sanna] Hopmans, geb. Arnhem 1763, † Oosterbeek 7 febr. 1840, dr. van Abraham en Aaltje Meinders; tr. 1e Heelsum 6 okt. 1765 321. Johanna [Janna] Jansen, geb. Heelsum omstr. 1743, † Arnhem 28 april 1803.

Doorwerth Zalmen
Reinder pacht in 1765 voor een periode van zes jaren ‘den ouden herberg van Doorwerth', ingaande op Sint Petri [22 februari] 1765 en eindigend op Sint Petri 1771. De pacht bedraagt 90 gulden per jaar. In de pachtovereenkomst lezen we de volgende bepaling: Transcript: En speciaal onder beding dat hij daarin sullen houden bequame Herberg, En ten dien eijnde maaken dat se altoos voorsien sijn van goeden drank, paerdsvoeder en genoegsame meubelen, om de passanten en andere daar mede te konnen gerijven, en ijmant ook te konnen logeeren. En dat sij sigh meede in staat sullen stellen, om de domestiguen van sijn Excellentie, als die op Doorwerth of in dese landen is, En andere tegens redelijke betaalinge van kostgeld te konnen spijsen. [bron: Register van verpachtingen van huisperceelen in de Heerlijkheid Doorwerth - 1738-1782, Gelders Archief 0383 Inventarisnr. 16] Deze herberg (gezien in westelijke richting) wordt al in 1689 omschreven als ‘Brouwhuis'. Sinds 1719 werd de herberg, vernoemd naar de eigenaar Anton, Graaf van Aldenburg, het ‘Thoons-huis' genoemd. Aan de gevel hing een uithangbord waarop afgebeeld 't Oldenburger Peert' [het paard uit het familiewapen van Aldenburg]. Naast de functie van herberg werd het ook gebruikt als richterslogement en werd er recht gesproken door de schout en schepenen. Ook op de oudste kaarten van Doorwerth is de herberg al ingetekend, ongeveer aan de kruising van de Galerij en Hollewegh richting Arnhem, de Galerij liep toen nog onder de herberg langs. Het gezin woont, tot de pacht afliep op Sint Petri 1771, ook in de herberg alwaar de eerste vier kinderen ter wereld komen. Zij kerkten, waarschijnlijk elke zondag, in het Nederlands Hervormde kerkje te Heelsum, behorend tot de Heerlijkheid Doorwerth. De buurtschap rondom kasteel Doorwerth had geen eigen kerk.

uit: link
Uit Isaac Anne Nijhof: Wandeling in Arnhem en omstreken, 5de druk 1836, pagina 44
Maar er is hier meer, dan het kasteel, wat onze opmerking verdient. Bij de nederige herberg aan den voet der hoogte, waar ook voor paarden een voegzaam verblijf wordt gevonden , wandel daar het breede voetpad op, dat zich onder het lommer van allerlei geboomte , hier over digt begroeide heuvels, dáár langs den rand van steilten met frissche wa terwellen aan den voet, nu stijgende dan dalende heen slingert, en bij wijlen u voert op een punt waar gij verrast wordt door het ruime uitzigt over eene lagchende vallei, of over den boschachtigen voorgrond, op den Rijn en de Betuwsche velden daar achter.

Arnhemse Courant 08-06-1847

boek van der Dussen, Doorwerth; 1847
Uit het boek van Van der Dussen,1847; Gids door de heerlijkheid Doorwerth; Isaac Anne Nijhoff Arnhem
wapen Baron van Brakell Doorwerth
In de Arnhemse Courant van 8-6-1847 zien we voor het eerst de naam De Zalmen.
Waarschijnlijk werd de naam al gebruikt vanaf het moment dat de Baron van Brakell de Doorwerth gekocht heeft in 1837. De naam verwijst naar het familiewapen van de kasteelheer.
Zalmen Doorwerth
Bron: Gelders Archief, auteur onbekend. De herberg de Zalmen in de voorgrond; rond 1875. Rechts het voormalige poorthuis van het kasteel.
Op het moment van de hiernaast staande advertentie, 18-07-1883 staat het kasteel de Doorwerth al leeg. De weduwe van de Baron van Brakell overleed in 1878 en de 9 kinderen verdeelden de erfenis, waarbij het kasteel toeviel aan de oudste zoon van de toen al overleden oudste dochter. Deze zoon heeft niet op het kasteel gewoond, wel een poosje in een van de twee dienstwoningen naast de toegangspoort. Arnhemse-courant-18-07-1883-
een tekening uit 1840: C.H. van Ameron, del. Een andere versie hiervan: link. Een andere bron geeft aan: ± 1825.  Getekent vanuit het zuid-oosten. 1505-S-267-1840
De naam: Herberg de Zalmen wordt in krantenadvertenties gebruikt tot 20-06-1898
Vanaf 14-09-1898 zien we de naam Hotel "De drie Zalmen".
Het-nieuws-van-den-dag-kleine-courant-14-9-1898-
Zalmen Doorwerth
Een zelfde kaart als hiernaast.
Zalmen Doorwerth rond 1900
Ansichtkaart, uitgave nr. 20768, volgens de verkoper gemaakt rond 1900. De ramen hebben nog geen luiken.
Zalmen Doorwerth Bij de foto's links, hebben de ramen wel luiken. Waarschijnlijk zijn de luiken aangebracht bij de renovatie in 1901
Als de eerste VVV gids voor Renkum, Heelsum en Doorwerth wordt uitgebracht in 1903 - 1904 is Renkum al landelijk bekend door de opening in 1901 van Oranje Nassau's Oord het eerste grote sanatorium voor tbc-lijders.Het VVV haakt in op dit thema. In de gids wordt oa aangeprezen als Hotel Pension Restaurant De twee Zalmen van A. Teunissen. 'Gelegen in de bosschen. Prachtige wandelingen met gezichten'.
Hier een blok van meerdere ansichtkaarten en foto's. Geprobeerd om ze op jaartal volgorde te leggen. Aangezien dat niet eenvoudig is, staan ze nu hier allen bij elkaar en niet chronologisch zoals in de teksten. Heeft u zo'n kaart en weet u een datum, of weet u wanneer een kaart gelopen is, laat het me weten.
doorwerth-hotel-de-zalmen-1903
Kaart waarschijnlijk uit 1903. Of uit 1904 volgens Heemkunde (1997 nr 3)
Hotel-de-Zalmen-1914
Kaart waarschijnlijk uit 1914.
de Zalmen 10431981
In de achtergrond is de voorraadschuur zichtbaar. Deze grote schuur staat al op ansichten vanaf rond 1904
Zalmen Doorwerth
Van deze kaart weten we dat deze gelopen heeft in 1920
Zalmen Doorwerth
Van deze kaart wordt aangeven dat deze van rond 1920 is. Moeilijk. Het zwarte uithangbord op de Fonteinallee is te zien, maar is ook te zien op ansichtkaarten die ik rond 1901 (hierboven) en rond 1926 (hieronder) dateer. De boerderij links is van de fam. van den Born.
b8ef22_o
De bocht in het water is nu nog precies hetzelfde. Het pakhuis is zichtbaar. Een kaart is gelopen in 1932, maar de opname zal veel ouder zijn, zie de kaart hiernaast.
DSC_7898
Waarschijnlijk dezelfde foto als op de kaart hiernaast, maar iets andere verhoudingen, andere uitgever, betere druk. Alhoewel de takken van de bomen zijn "weggevreten". De ansichtkaart is gemaakt in 1905. Kaart uit de collectie van Karel Noy.
Zalmen Doorwerth
Ansichtkaart gevonden bij het HGR, rond 1930. Alleen op foto's uit de jaren 20 en 30 is het gebouw links met de witte voorgevel te zien, Dat was de boerderij van de familie van den Born.
Zalmen Doorwerth
Een ansichtkaart gemaakt in 1905. Rechts is de Voorraadschuur (pakhuis) van het Kasteel zichtbaar. Uitgave Trenkler & Co. no. 4. Bij het Gelders Archief eenzelfde zwart-wit opname
bron-Vogt-tot-1922-%283%29
Opname gemaakt door Vogt in 1922. De Holleweg scheidt De Zalmen (links nog net zichtbaar) en de voorraad schuur.
31f712d294841d37b

Handig een datum op de kaart: 3-1-1926.
618929c2b917ab71e69ffdc
Op een gegeven moment verschijnt er een uithangbord aan de gevel. Hier alleen met de 2 Zalmen.
3161ed0dd0fe23818a90dc
Het uithangbord in een nieuwere versie, groter en met tekst.
Op de foto's hierboven is de achterkant niet goed te zien. Lijkt op het stalgedeelte van een boerderij. Die stal is hier wel te zien.

De foto is genomen vanaf de Holleweg. Iets verderop zie je de toegangsdijk van het Kasteel Doorwerth.
Zalmen
2154cea716c4a74df36d787f
Weer een ander en langwerpiger uithangbord. In de tuin is nu een overkapping met stoelen zichtbaar.
De-achterkant-van-het-graanpakhuis,-rechts-de-boerderij-van-Familie-Van-den-Born
De achterkant van de voorraadschuur. Rechts de boerderij van de familie van den Born.
De Zalmen is gerestaureerd (1901). Koffiekamer was eerst ter rechterzijde van de ingang, nu ter linker zijde. Op bovenverdieping zijn kamers voor loges. Stalling en garage in doelmatige bijgebouwen voor paard, rijtuig of automobiel. In grote gebouwde koepel vind men beschutting tegen wind en regen.

In de eerste Renkumse VVV gids van 1903-04 staat: "Hotel Pension Restaurant De twee Zalmen van A. Teunissen. 'Gelegen in de bosschen. Prachtige wandelingen met gezichten'.

Er werd dus nog al wel met verschillende namen getoverd. De advertentie hiernaast uit 1901 heeft het over De Drie Zalmen.
Arnhemse-Courant-15-06-1901
Zalmen
Tekening gemaakt 1914, 756 is de Zalmen, 754 is de voorraad schuur, 758  is de boerderij, stallen en hooiberg van Van der Born
Doorwerth, 22 April 1908. Door den heer J. W. F. Scheffer, eigenaar van „de Duno", is van den heer mr. J. G. ridder van Rappard, gekocht het kasteel „Doorwerth" met daarbij behoorend hotel „de Zalmen" en verschillende landerijen, ook de uiterwaarden aan de overzijde van den Rijn.
Arnhemsche courant, 23-04-1908.

Zalmen Doorwerth
De Zalmen te Doorwerth
De Zalmen en de achter de Holeweg gelegen loods, voorraadschuur.
Zalmen Zalmen Doorwerth
ansicht met het kleine uithangbord
Doorwerth. — De bekende uitspanning »De Zalmen«, welke geëxploiteerd zal worden door den heer W. Dijkstra, die in de laatste jaren op «De Westerbouwing» getoond heeft, dat hij weet hoe een dergelijke zaak dient te worden beheerd, is geheel gerestaureerd en thans gereed om bezoekers te ontvangen. In het gebouw zijn verschillende veranderingen aangebracht, die verbeteringen zullen blijken. Op de bovenverdieping zijn kamers voor loges ingericht, zoodat er gelegenheid bestaat voor pension.
Het nieuws van den dag : kleine courant, 06-05-1912.

W. Dijkstra was de pachter op de Westerbouwing.
NRC-08-05-1912
Zalmen

Tot 1914 gaat de Holleweg tussen de Zalmen en de boerderij van Van den Born door. En sluit dan aan op de weg (dijk) naar het Kasteel.
situatieIn1914
plattegrond uit 1914.

In 1914 wordt de bocht er uit gehaald. Er zullen te veel wagens en karren gekiept zijn als ze de Holleweg afdonderen. Sinds 2005 wordt de Holleweg en dit stuk van de Fonteinallee auto
Scheffer kondigt in 1914 een grote veiling aan waarbij de gehele Duno, inclusief de Zalmen te koop komt. De tweede veiling gaat niet door. Er wordt te laag geboden en intussen is de Eerste Wereld Oorlog uitgebroken. De Zalmen wordt wel verkocht en de eigenaar is waarschijnlijk weer een kleinzoon van de Baron van Brakell.

Of het artikel in de Tijd geheel klopt?? Want op de Doorwerth is dan al "het Geldersch Historisch Museum en het Nederlandsen Artillerie-Museum", (Hoeffer) geopend.

Tot 1912 werd in de Zalmen de gemeentelijke administratie verricht en kwam er de gemeenteraad bijeen. Daarna kon men terecht in het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Doorwerth, naast het Kerkje op de heuvel in Heelsum, tegenwoordige adres Koninginnelaan 20, Heelsum.
Arnhemse-Courant-27-03-1914
Uit de Arnhemse Courant van 27-3-1914
De%20T%C4%B3d%20%20godsdienstig%20staatkundig%20dagblad%2028-03-1914
Uit De Tijd van 28-3-1914
Tekening Herman Romijn: De Zalmen
Deze tekening van Herman Romijn heeft wel de naam: De Zalmen, maar zal een van de huisjes zijn die op de Fonteinallee tot 1944 te vinden waren, in de buurt van de Zalmen. Getekend na 1940.
Eind jaren twintig (1920-30) fietsten Jan Feith en Charles Behrens van Arnhem, via Oosterbeek en de Duno naar de Doorwerth. Deze schrijvers toerden door Nederland om inspiratie op te doen voor hun ‘Zwerftochten door Nederland: Gelderland’. Dit album was in 1930 een uitgave van een koekfabrikant uit Zaandam. Het bedrijf trachtte de lust naar meer koek op te wekken door aan elke verpakking een plaatje toe te voegen. De consument plakte deze illustraties op de genummerde lege plekken in het album. De tekst van Jan Feith en Charles Behrens is zeer beeldrijk. Zij beschreven ons land met grote geestdrift. Volgens deze schrijvers was alles mooi in Gelderland. Zo ook op de Veluwse heuvelrug bij de Rijn. Bij de landelijke herberg De Drie Salmen heerst een “vredige rust; de zon tekent lichte plekken op witte muren en dichtbij steken torens en tinnen van de Doorwerth tussen oud geboomte af tegen de lucht.Zalmen Doorwerth
Uit de sport illustratie; jrg 14, 1934, no 25, 19-06-1934
Hoofdtoegang-woning-en-stalgebouw-gezien-op-de-voorhof-tijdens-restauratie-opmerking-Gerestaureerd-1910-1915%29
1910 - 1915 restauratie van Hoeffer en de Vrienden van de Doorwerth.
Onbekend-08-Doorwerth-%5Bansicht%5D
Ansichtkaart 1910 - 1915 restauratie van Hoeffer en de Vrienden van de Doorwerth. De paardenstallen zijn niet te zien, ze zijn vrijwel geheel vanaf de grond weer opgebouwd.
Begin 1942 zijn door Staatsbosbeheer de gehele 'Doorwerthse Bosschen' aangekocht, inclusief de daarbij behorende bebouwing zoals 'De Zalmen'.

Je hebt het dan over het gebied met de Zalmen en dan naar het noorden tot aan de Oude Oosterbeekseweg. Inclusief een 7-tal kleine boerderijen aan de Fonteinallee en het was destijds in eigendom van de erven J. J. A. A. baron van Pallandt.
In september 1942 verzoekt Mr J.K. van der Haagen van het departement van opvoeding, wetenschap en kultuurbescherming dan ook aan de heer Van Nispen, directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg om samen met één van de architecten van Monumentenzorg een onderzoek in te stellen naar de staat van de huizen in de Doorwerthse bossen en samen een plan op te stellen over hetgeen behouden moet blijven en dat wat gesloopt kan worden. Dat bezoek aan Doorwerth heeft vervolgens plaats gehad op 18 november 1942. Over 'De Zalmen' staat in het verslag gemeld:
"Uitspanning "De Zalmen" kan blijven bestaan. Het naast deze uitspanning gelegen pakhuis kan zonder eenig bezwaar worden afgebroken. (Bewoond door G. Spronsen). "

Tot een uitvoering van hetgeen in het rapport vermeld stond is het nooit gekomen.
Anders dan dat in de nadagen van de Slag bij Arnhem het vrijwel gehele dorp Doorwerth Laag is verwoest. Het pakhuis heeft na de oorlog nog enige tijd dienst gedaan als noodwoning.
Eind september - oktober 1944 is de Zalmen doelwit van beschietingen over en weer tussen Duitsers, die veel hoge gebouwen aan de Noordzijde van de Nederrijn gebruiken om op Engelse, Poolse en Amerikaanse troepen te schieten die aan de zuidzijde van de Nederrijn patrouilleren. De Herberg de Zalmen wordt dermate kapot geschoten dat restauratie geen zin meer heeft.

In september 1944 zijn Tous en Ben Van Spronsen de uitbaters van de herberg de Zalmen.

Uit het dagboek van Theo Driessen:
woensdag 20 september 1944: even later meldt Dirk dat er Duitsers bij de Zalmen zitten en weldra zien wij hen op de Kasteeldijk lopen.
21 september: Er komen steeds meer soldaten in de Zalmen, waar een Rode Kruis-hulppost wordt gevestigd.
22 september: Met toestemming van een officier gaat Tous hulp vragen bij de Zalmen voor mevrouw Meyer, die met het oog op een vlucht niet langer bij ons durven behouden, terwijl Tous op advies van den officier ook Dirk van Grol wil waarschuwen, dat het beter is de koeien uit de wei te halen. Bij de hulppost van de Zalmen beloofd men zo mogelijk een bericht te zullen doorgeven en Dirk van Grol wordt met vele andere boerenmensen aangetroffen in een schuur achter de boerderij van den kleinen van den Born.
Op 2 oktober beschrijft Driessen een grote gloed, zijn huis, het Kasteel en waarschijnlijk ook de Zalmen staan in brand middels Engelse fosforgranaten om de Duitsers uit te roken.

Van 2 tot 4 oktober 1944 worden alle bewoners van Renkum geëvacueerd. Daarna blijft het gehele gebied: van Rhenen tot en met Arnhem "leeg" tot ver na de bevrijding in mei 1945.
De uitspanning is niet meer. Alle bebouwing aan de Fonteinallee is verwoest en er wordt niets meer terug gebouwd.
Zalmen Doorwerth
Het resultaat van de beschietingen op 2 oktober 1944. Bron: het Kompas 1-9-1945. De foto hoort niet bij de omschrijving.

Na de WWII is er geen Zalmen meer aan de Fonteinallee. De restanten zijn eind jaren 50 verwijderd.
Tweede Wereld Oorlog, 2 oktober 1944.

Ook het kasteel wordt in de oorlog behoorlijk onderhanden genomen. Hier is te zien dat de voormalige paardenstallen (tegenwoordig De Zalmen) aan de linkerzijde behoorlijk zijn verwoest. Het kasteel werd bezet door een Duitse Waffen SS eenheid. Er werd behoorlijk over en weer geschoten.

Kasteel-Doorwerth-1945-Koetshuis
Hoe hoort het: een zware granaat boort zich naar binnen en ontploft dan. Als dat goed lukt, liggen de scherven buiten. En dat is te zien.
Paardenstallen Doorwerth bron GA
Hier is er al een begin gemaakt met de restauratie.
Zalmen Doorwerth
Het Airborne Museum: 1949

Na-de-WWII-Kasteel-Doorwerthjpg
Deze foto is van iets latere datum. Op de binnenplaats staat al een gekochte voormalig Duitse houten tent-barak. Die barak wordt eerst gebruikt om de beheerder Branderhorst een dienstwoning te geven. De twee poortwoningen (tegenwoordig is het er één) liggen te veel in puin. Later (1949) wordt de tent-barak het eerste onderkomen voor het Airbornemuseum.
Zalmen Doorwerth
Als de slotbewaarder R.G. Branderhorst na de zomer in 1945 terug komt op het Kasteel Doorwerth, begint hij met het verzamelen van het achtergebleven oorlogstuig. Branderhorst was voor de oorlog naast slotbewaarder ook de beheerder van het Legermuseum. Geholpen door de lokale politie, die al veel ingeleverd en gevonden oorlogsmateriaal opgeslagen had en de Vereniging de Doorwerth. Op 6 augustus 1949 begint het Airborne Museum in een houten Duitse leger barak (op het binnenterrein) van het Kasteel. In de eerste maand van opening werden al 2000 bezoekers geteld. In augustus 1950 kon men verhuizen naar het provisorisch herstelde en tegenwoordige Kasteelcafé de Zalmen. In 1978 vertrok het Airborne Museum naar voormalig Hotel Hartenstein in Oosterbeek.

   
HET AIRBORNE-MUSEUM OP DOORWERTH Het comité tot inrichting van een museum voor oud-Oosterbeek en het tot stand brengen van een Airborne museum, heeft thans besloten het kasteel Doorwerth als plaats voor dit museum te kiezen. Deze zomer hoopt men reeds tijdelijk in een barak een begin te maken met de expositie. Door de gemeente Arnhem wordt in bruikleen afgestaan een grote maquette van de strijd om Arnhem en Oosterbeek. De opzet is om uiteindelijk een museum te stichten, dat cultureel, folkloristisch en historisch van grote betekenis zal zijn.
Uit:  Nieuwe Apeldoornsche courant 15-07-1949.
11665384_1587150211548317_2643623665372922752_n
bron: een ansichtkaart van Marktplaats.
Airborne museum

Ingang van het Airborne Museum.

De dienstwoning van Branderhorts is er nog niet. Hij verblijft dan in de dienstwoning van de koetsier in het koetshuis, tegenwoordig een Bilderberg restaurant.
Ingang-Airborne-Museum
bron: een ansichtkaart van Marktplaats.
Een luchtfoto van het kasteel. Bron KLM Aerocarto-31988 Doorwerth. Gemaakt in 1955. De paardenstallen zijn reeds gerenoveerd en het Airbornemuseum functioneert. Bij het koetshuis wordt gebouwd, de dienstwoning van het Koetshuis is al klaar. KLMAerocarto-31988det-Doorwerth-1955-%5Bansicht%5D
Na de WWII is het een grote puinhoop op het Kasteel. De ravage wordt opgeruimd. Reeds voor de oorlog was besloten dat "Het Nederlandsch Legermuseum Generaal Hoefer", naar Leiden zou verhuizen. Dat was op Doorwerth een grote publiekstrekker en zorgde voor inkomsten. Wat te doen? De eigenaren, Vereniging de Doorwerth, zeg maar enkele Renkumse notabelen, hebben privé ook financiële problemen, hun huizen zijn totaal verdwenen of hebben op het minst oorlogsschade. De Vereniging heeft eigenlijk geen geld. Er komen enige pacht-inkomsten als het Airborne museum in augustus 1949 open gaat in de tent-barak op de binnenplaats. Een situatie van geen geld, geen inkomsten, veel andere prioriteiten. Het Kasteel herstellen, hoe dan? Een eerdere restauratie door Hoeffer in 1911 - 1913 had veel stof doen opwaaien in restauratieland. Maar zo vanaf 1956 begint het Kasteel weer langzaam weer wat vorm te krijgen. Kasteel Doorwerth in 1955
De Noordvleugel en het Airborne Museum zijn in 1955 klaar. De dienstwoning van het koetshuis is klaar.
"De heer D. Willemsen begint theeschenkerij bij kasteel Doorwerth.
Hoog en Laag 16-05-1958

"Op het ogenblik, bij de heersende vorst, ligt het herstelwerk stil en boven een deur staat: „Helm op, verboden toegang, levensgevaarlijk". Maar een deurtje ernaast laat bezoekers gastvrij toe in de eigenlijke hoofdburcht. Voorheen was hier -enige tijd het Airborne-museum 'met herinneringen aan de slag bij Arnhem gehuisvest; dit is nu voorgoed overgeplaatst naar een historisch beter passende plaats: het huis Hartestein. Thans (sinds 1974) is Doorwerth zetel van het Museum voor Wildbeheer ofwel het Nederlands Jachtmuseum. Na eerst van een kop goede koffie in het zaaltje De Bruine Beer te hebben genoten, gingen wij dit museum uitvoerig bekijken. Smalle trapjes op - echte kasteeltrapies, nauw van tree - wijde zalen in."
NRC 13-1-1979
Een tweede renovatie van de stallen na de oorlog.
Als in 1979 het Airbornemuseum naar Oosterbeek verhuisd, wordt de ruimte door GLK gebruikt als een soort theehuis. Soms bemant door vrijwilligers, soms verpacht aan derden.
1986 De Zalmen taveerne opent bij kasteel Doorwerth. Zalmen in 1990 te Doorwerth
Op 1 mei 2001 eindigt de theeschenkerij van Maurice Jansen. GLK beëindigd de pacht. Jansen gaat verder in z'n restaurant "Sprokkelenburg" in Heteren.
De huidige pachter van het Kasteelcafé de Zalmen begint in 2003. De Zalmen is nu een onderdeel van VHL Catering, samen met de Oranjerie bij Kasteel Rosendael.
Begin 2017 wordt er voor de derde keer na de oorlog een renovatie gedaan.
DSC_1564EE
opname: september 2016
De Zalmen

De Zalmen op Facebook

D.C. Perk; De herberg op Doorwerth, Gelderse Volks Almanak 6 uit 1840
Zalmen Doorwerth
Heeft u aanvullingen, verbeteringen, graag:
mail Hans Braakhuis
gebruikte bronnen:

www.delpher.nl

Ruud Schaafsma; De Oosterbeekse en Doorwerthse beken; 2010

St. v. Heemkunde Renkum