Hans Braakhuis
home
Kloosters
juli 2023
Uitzoekwerk

Soms is een adres door meerdere kloosterorden gebruikt. Ze worden nu nog afzonderlijk genoemd.

Soms een adres zowel een tehuis en een klooster.
Naast Delpher zijn ook twee websites gebruikt, de ene is onvolledig en de andere mist een zoekmachine. Zie de bronnen onder aan.

Andere instellingen noemen andere namen.
 RK klooster Zrs Augustinessen Christenserinnen
Nieuweweg 4 Renkum

1945 - 1952.

Voor de oorlog woonden deze zusters in het Huis van Maria (zie daar) aan de Utrechtseweg, hoek Ottoweg. In 1952 vertrokken de zusters, hun werk in Renkum en Heelsum werd door een leek, zuster Korse, overgenomen.
Villa Veldheim was in de oorlog niet zwaar beschadigd en werd korte tijd daarna alweer bewoond. De eigenaar van Veldheim, de heer De Wijk verhuurt het huis na de oorlog aan de stichting R.K. Ziekenzorg te Renkum, beter bekend als het Wit-Gele Kruis. De zusters van het Wit-Gele Kruis waren hun werk in Renkum in 1938 begonnen. Zij waren afkomstig uit Denekamp (Franciscanessen) en hielden zich bezig naast het onderwijs ook met met gezins- en kraamzorg (Wit-Gele Kruis). Bekend is zuster Edeltrudis die vele kraamvrouwen geholpen heeft.

Lees meer over de Nieuweweg 4 in deze pdf.
 RK klooster Catechisten van Breda
Doorwerth

 RK klooster Zrs Franciscanessen van Denekamp
Veldheimweg 2 Renkum (tegenwoordig Nieuweweg)

1938 - 1944
De zusters voor het Wit-Gele Kruis waren hun werk in Renkum in 1938 begonnen. Zij waren afkomstig uit Denekamp (Zrs Franciscanessen van Denekamp) en hielden zich naast het onderwijs ook bezig met gezins- en kraamzorg (Wit-Gele Kruis). Voor de oorlog woonden deze zusters aan de Utrechtseweg, hoek Ottoweg (Huis van Maria). Dit huis was door oorlogsschade onbewoonbaar, vandaar dat de zusters na de oorlog op op Veldheim aan de Nieuweweg te Renkum terecht kwamen.

Van 1945 tot 1952 zijn de Zrs Franciscanessen van Denekamp die werkzaam zijn bij het Wit Gele kruis gaan wonen op de Villa Veldheim, destijds aan de Nieuweweg 4.

Het klooster waar de zusters voordien (1936 - 1944) verbleven, aan de Utrechtseweg, hoek Ottoweg,  was door de oorlog vernietigd, men kon er niet meer terug.

In 1952 vertrokken de zusters: boek Katholiek Renkum - Heelsum door de eeuwen heen, pagina 113.Bron: artikel van Annelies Hoogmoed, genaamd: Veld, Veldheim Veldheimweg.

Heemkunde gemeente Renkum; Schoutambt en Heerlijkheid, maart 1995 pagina 33.

HB: Zie ook bij Huis van Maria.

Lees meer over de Veldheimweg 2 in deze pdf.
 RK klooster Zrs Franciscanessen van Denekamp - klooster Sancta Maria
Utrechtseweg 131 Renkum
Een ouder adres: Utrechtseweg 60 te Renkum.

1920 - 1938

Daarna klooster Zrs. Franciscanessen van Denekamp - het Ursula klooster (1938 -1944).

Villa Elwilca St. Ursulla te Renkum

Na de verwoesting door oorlogsschade is het Ursula klooster (Ewilca) afgebroken en kwam er een nieuw klooster.

Sancta Maria II (1950 - heden)
Het Franciscanessenklooster Sancta Maria werd in 1949-1950 gebouwd ter verRK klooster Zrs. Franciscanessen van Mill Hill (FMSJ)
Met als adres: Johannahoeve 2 + 4vanging van het bovenstaande gebouw. Het klooster is ontworpen in traditionalistische stijl door J.G.A. van Dongen en heeft een half-vrijstaande kapel.

RK klooster Salesianen van Don Bosco (SDB) 1996 - 2002)
meer info erfgoed kloosterleven
 
Klooster Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie, (uitzoeken)
 

ansicht

Villa Ewilca was het buitenhuis van Hendrik Lodewijk Ploem (1810-1882) met een grote tuin, koetshuis en verdere bijgebouwen. Gelegen tussen de Utrechtseweg en de Groeneweg. Het erf liep aan de achterzijde door tot aan het zandpad dat later de Groene Weg werd .en de huidige Joan Beukerweg. Nadat Petronella Ploem overlijdt koopt pastoor Wolters namens de Rooms Katholieke Kerk in december 1920 villa Ewilca met de bijbehorende gronden. Het kerkbestuur doet villa Ewilca vervolgens met de tuinen over aan de zusters voor f 30.000,-. Achter in de tuinen wordt vervolgens de meisjesschool St. Ursula gebouwd welke op 1 december 1921 in gebruik wordt genomen en nu nog steeds aan de Groeneweg 12 staat. De zusters hadden inmiddels de tot klooster ingerichte villa Ewilca betrokken en deze de naam villa St. Ursula gegeven. Ook wel het Ursulinenklooster genoemd. De gronden achter villa Ewilca bestemde de kerk voor een kerkhof, de huidige R.K. begraafplaats Mariahof aan de Groeneweg. De naam van het O.L. Vrouweklooster (1405-1600) leeft voort in het klooster 'Sancta Maria' van de zich in 1950 in Renkum gevestigd hebbende zusters Franciscanessen aan de Utrechtseweg. In 1996 is de bestemming veranderd en is het klooster gebruik als tehuis voor de opleiding van priester-missionarissen.

De zusters van de congregatie verbleven van 1947 tot begin 1967 in Stella Duce in Doorwerth.
De congregatie (Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie ) had zich in 1967 uit Stella Duce in Doorwerth teruggetrokken om in Heelsum het nieuwe bejaardenhuis Het Beekdal te leiden. De zusters bewoonden een aparte vleugel van het gebouw.

In 1975 verhuisden enkele zusters naar Oosterbeek om het werken en wonen te scheiden. Hun plaats in Heelsum werd ingenomen door bejaarde medezusters, waardoor Heelsum de bejaarden-communiteit van de congregatie in Nederland werd.

  Het klooster is na 2002 in gebruik voor o.a. VluchtelingenWerk, een politiepost en in 2015 komt het geheel (met de 2 scholen aan de Groenweg) te koop.

 De Kapel van het klooster is vanaf 2002 gebruikt door het Renkumse kunstenaarscollectief o.a. voor tentoonstellingen en tot 2017 door Itaka gebruikt.

Klooster Renkum

In het voorjaar van 2017 wordt het betrokken door verschillende kunstenaars en wordt het pand beheerd door het SLAK.
Sancta Maria Klooster te Renkum. Uit het magazine Echo's van zes dorpen. Historisch Genootschap Redichem, 2012 nr. 1, Jaargang 16. Pagina 20 en verder. Geschreven door de zusters zelf; redactie Lambert van Gils.

Tussen komen en gaan: "Van de Zusters Franciscanessen" in "Sancta Maria te Renkum.

Eens schreef een wijs man: "Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd". Pred. 3-1. Nu spreken wij van "Komen en gaan", "Mensen en ontwikkellingen zijn als schakels in de keten van de tijd". Zo ontstonden er in de 19e eeuw kloosters en kwamen er kloosterlingen, die biddend en werkend zich inzetten voor hun medemensen in sociale- en maatschappelijke achterstand of nood, (actieve congregatie's). Zo ook kwamen op 25 April 1938 de Zusters Franciscanessen naar Renkum om het werk van de Zusters Ursulinen over te nemen.

Nu eerst een korte Historische schets van 1903-1938.

In 1903 vermaakten de Hr. en Mevr. van Wijck-Conijn hun villa, koetshuis en tuin aan de Nieuweweg 5 (met f10.000) aan de Zusters Ursulinen met de verplichting een katholieke school voor meisjes te beginnen. Er was toen alleen openbaar onderwijs.
In oktober 1904 werd deze meisjesschool geopend in het koetshuis. Spoedig liet Mevr. van Wijck in de tuin een grotere school met drie lokalen bouwen en werd het koetshuis bewaarschool.

In 1916 kwam Pastoor U.J.H.Wolters naar de kleine parochie van Renkum. (Kerkje en pastorie stonden destijds aan de westzijde van het dorp in de Dorpsstraat ter hoogte van Campman.) Onder zijn voortvarende leiding werd in 1917 het herenhuis "Lemgo" met omliggende terreinen gekocht om een grotere kerk met pastorie te kunnen bouwen (Utrechtseweg). Rond 1920 kwam de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Toen werd ook het landgoed "Ewilca" gekocht voor de Zusters Ursulinen en haar scholen (aan de Groeneweg) met de villa aan de Utrechtseweg als klooster. Op 1 December 1921 werden beide katholieke scholen in gebruik genomen, (een jongensschool aan de Don Boscoweg).
Toen op 6 Oktober 1923 de nieuwe kerk werd ingewijd vormden, Kerk met park, parochiehuis Lemgo en scholen een mooi geheel. In dankbaarheid gedenken wij hen, die zo de basis legden van het huidige parochie-centrum.

Zusters Franciscanessen van 1938-1996.

Op 25 April 1938 worden negen Zusters Franciscanessen verwelkomd door twee Zusters Ursulinen en worden dan wat wegwijs gemaakt in klooster en scholen. Daarna wordt afscheid genomen met de beste wensen, "elk op weg naar een nieuwe tijd".
Op Zondag 1 Mei worden de nieuwe Zusters feestelijk ingehaald in de parochie. Zij gaven het klooster een nieuwe naam "Sancta Maria" en stelden zo Zusters, werkzaamheden en huis onder de bescherming van de "Zoete Lieve Vrouw" van Renkum, "Moeder van Toevlucht".
Op 2 Mei begonnen de werkzaamheden met een nieuw schooljaar. De meisjesschool telde 229 leerlingen; de bewaarschool 156 kinderen en een naaischool begon en groeide vrij snel naar 70 cursisten.
Op 1 November 1939 kwam er voor de Zusters Bisschoppelijke goedkeuring om maandelijks een aanbiddingsavond te houden (een blij bericht). Drie uren van "gebed en bezinning op leven en werken" volgens de aloude aansporing "Bid en Werk".
Het was met allen en alles wel even wennen, maar het werd een mooie tijd met blijvende herinneringen zoals:
- De dagelijkse schoolmis (ook zondags); in de kerk de meisjes links, de jongens rechts met leerkrachten erbij, dan samen naar school; je bel: in de rij staan, 2 bel: in stilte rij voor rij naar binnen, (elke klas had 40 a 45 kinderen).
- De zorg voor de parochiebibliotheek, zondags na de Hoogmis, uitreiken van boeken en plakken en kaften enz., in de vakantie!
- Voor de jaarlijkse Maria- en Sacramentsprocessie, (op school bruidjes kleding passen, groepen vormen, van 80 a 100 kinderen) Wat waren ze gelukkig als ze mee konden doen!

Dan plotseling 10 Mei 1940, Oorlog! Spannende dagen, vluchten richting Heelsum. Na 5 dagen de "Overgave". Na terugkomst eerst "chaos" ruimen. Daarna gaat het leven en het onderwijs weer door.
In Mei 1942 komt er een 7de leerjaar bij en in 1943 wordt het nieuwe schooljaar verplaatst naar 1 September (als voorbereiding op het achtste verplichte leerjaar)
Door de oorlogsjaren was het voorlopig onmogelijk een school voor voortgezet onderwijs te stichten. Helaas!
Op 17 September 1944: Luchtlanding op de Renkumse hei! Weer in de vuurlinie! Bevrijding? Integendeel! Schuilen in kelders... tot op 1 Oktober het bevel komt: Om 17.00 uur moet het hele dorp leeg zijn! "Lopen voor je leven"! onder kanongebulder in de richting Ede! Pas in Mei - Juni 1945 mochten allen terug komen.
Wat een weerzien: een verwoest dorp! Met hulp van het Rode Kruis zorgde Pastoor Wolters voor een spoedig terugkeer van de Zusters om te helpen bij het ruimen van een onbeschrijfelijke chaos in klooster en scholen, (halve dag ruimen en schoonmaken en halve dagen les geven (om de kinderen van de straat te houden), dit gebeurde bij toebeurt. Het duurde jaren voor dat er voor allen weer normale situaties waren. Ook het klooster was onbewoonbaar verklaard. Eerst werd een noodgebouw gezet aan de Schoolweg, waarna het oude klooster werd afgebroken en een nieuw Maria Klooster met Kapel werd gebouwd, dat op 25 Oktober 1950 werd ingezegend door Pastoor G. J. Jansen. Een feestdag voor de Zusters en de parochiegemeenschap.
Intussen was op 1 September 1950 een R.K. meisjesschool gesticht voor Voortgezet Onderwijs met 59 leerlingen. Daarin werd de vroegere naaischool met avondcursussen voor volwassen opgenomen. Het aangepaste noodgebouw (van de Zusters) werd op 1 Februari 1951 het (voorlopige) onderdak. Jaarlijks moesten er lokalen worden bij gehuurd in andere schoolgebouwen tot we in 1955 de vereiste "urgentie verklaring" kregen. Maar... pas in 1964 ging de eerste spade de grond in door de firma W. Peters. Negen jaar werken en wachten, wie had dat kunnen vermoeden! De aannemer echter werkte niet alleen goed, maar ook vlot. En Goddank op 7 Juli 1965 kon het gebouw officieel worden geopend: een feestdag voor allen, die erbij betrokken waren of zouden worden! In het bijzonder: Bestuur, Ouders, Docenten en leerlingen. De eerste twee Protestanten Christelijke leerlingen hadden zich gemeld, waarna er later velen volgden! Het nieuwe gebouw had dan ook tien lokalen.
De "Streekschool" (ze was een begrip geworden!) kreeg een regio functie. Leerlingen kwamen uit de wijde omgeving: van Oosterbeek tot Rhenen en van de Betuwe tot Ede.
Wie herinnert zich niet de jaarlijkse "Tentoonstelling en Show"? Alom bekend en druk bezocht.
Er was behoefte aan beroepsgericht onderwijs met keuze uit kantoor winkel of verzorgend beroep op basis van een degelijke algemene vorming, gedurende 4 jaar.
Maar nieuwe ontwikkelingen volgden elkaar zeer snel op, kerkelijk, maatschappelijk en op onderwijsgebied.
- In 1960 werd katholiek Heelsum een zelfstandige parochie met eigen school. - De gezinnen werden kleiner.
- In 1965 werd een R.K. Mavo gesticht te Doorwerth.
- Voor de Congregatie wordt 1968 een merkwaardig jaar!
- Na veel overleg en rijp beraad tussen de besturen van de lagere scholen besluit de Congregatie de meisjesschool te sluiten, zodat de "Don Bosco" een gemengde school kon worden. Later wordt ook de kleuterschool "De Speelhoek" daarin opgenomen, (vanwege de nieuwe wet op de achtjarige Basisschool voor 4-12 jarigen).
- In 1968 komt ook de Mammoet Wet voor Voortgezet Onderwijs tot stand. Aanleiding voor de Congregatie om het bestuur van de Streekschool over te dragen aan een bestuur ter plaatse met name: "Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Zuid Veluwe Zoom"
- Rond 1980 weer een nieuw onderwijs beleid voor Voortgezet Onderwijs, namelijk Schaal vergroting. In de lande beginnen fusie-besprekingen, een lange, moeilijke weg!
- Intussen nadert het jaar 1983.  Vanwege pensionering verlaat de directie de school en wordt de adjunkt de nieuwe directeur. Aan de scheidende directie wordt de 'Erepenning van de Gemeente Renkum" uitgereikt en bij monde van de burgemeester waardering uitgesproken voor hetgeen in de school voor de jeugd was gepresteerd en de betekenis ervan voor de streek!
- De tijd die daarna volgde was, helaas van korte duur, wegens het mislukken van alle pogingen tot fusie moest in 1988 de beslissing tot sluiting vallen, hetgeen in 1990 een feit werd.
- Voor zeer velen was dit een onbegrijpelijke en betreurd gebeuren! Ook voor de gemeente die daardoor dit beroepsonderwijs verloor.
- Het gemeentebestuur beheert nu (2012) het gebouw voor alle vormen van sociale en maatschappelijke zorg binnen de gemeente onder de naam "De Bries".
- Het zal een blijvende herinnering zijn!
De opdracht die de Zusters Franciscanessen in 1938 hadden aangenomen is voltooid.
120 zusters hebben zich voor korte of lange tijd ingezet voor de jeugd in Renkum en omgeving.

De zusters zijn vertrokken in 1996. De twee zusters die achterbleven hebben enkele jaren in een huis aan de Veldweg gewoond. Toen was Zuster Ludivico nog alleen over. Zij is tot 2010 werkzaam gebleven voor de Renkumse parochie. Na het vertrek van haar medezuster woonde zij een korte tijd op zolder in de Katholieke pastorie totdat zij het appartement kon huren boven de toenmalige SNS bank (thans "Vroeger & Nu") aan de Renkumse Dorpsstraat. Haar hoge leeftijd dwong haar tenslotte Renkum met weemoed te verlaten en terug te keren naar Denekamp.

Sinds het vertrek van de Franciscanessen in 1996, is het klooster enkele jaren gehuurd door de paters Salesianen van Don Bosco. Zij waren van plan daar een speciaal project op te starten met moeilijk opvoedbare jongeren. Dat project is niet van de grond gekomen en de paters zijn weer uit het gebouw vertrokken rond 2002.

Het klooster Sancta Maria aan de Utrechtseweg te Renkum staat dan voor 2,5 miljoen gulden te koop.
Huis van Maria Renkum

Huis van Maria
Het oorspronkelijke gebouw, en de eerste uitbreiding 1939 met kapel refter en keuken, zijn te zien. Bron Gelder Archief.
Huis van Maria Renkum
Eerste uitbreiding 1939 was aan de noordzijde. De vleugel aan de oostzijde is van latere datum
Huis van Maria Renkum

Kadasterhulpkaart uit 1941, dienstjaar 1942, de uitbreiding aan de oostzijde.
Voormalig Huis van Maria. Renkum Utrechtseweg 101 Renkum
1933 - 1944
tegenwoordig op deze locatie 3 bungalows met adres: Utrechtseweg 103-105-107
oud adres Utrechtseweg 103

Op het voormalige terein van Avondrust werd in 1901 het woonhuis van dr. Willem Kersten gebouwd. Deze familie woonde er tot 1929. Dat jaar werd het geheel verkocht aan dr. Willem Swaab, die zelf op de Ottoweg 1 in Heelsum woonde.

Huis v an MAria Renkum
In 1927 tekent het Kadaster al de plannen, dienstjaar 1928

Huis van Maria Renkum
Het plan uit 1935

Huis van Maria
opname 1935, bron HGR, Joke Emmen. Het wit-gele kruis bestuur.

Huis van Maria Renkum
rond 1936 of later

Uit de Pius Almanak van 1937: "Huis van Maria. Uitsluitend 1ste kl. pension voor Kath.- en niet-Kath. dames en heeren en gehuwden. Vila geheel modem ingericht. Zeer beperkte gelegenheid".

Huis van Maria Renkum
In het huis van Maria woonden de zgn. Duitse zusters. bron

Bevolking: Baumann, Voornaam: M. Beroep: religieuse. Vestigings datum: 24/30-1-1936 Datum vertrek: 20/26-11-1936
1936: Feldhaus Voornaam: E. Beroep: religieuse


 Christenserrinnen Augustinessen: Deze Congregatie is afkomstig van een eeuwen oude Stichting te Aken. Zij kwamen in 1923 naar ons land, waar zij zich aan verpleging van oude lieden en aan andere liefdewerken wijden. Het Noviciaat voor Nederland is Venlo, Parade 7.
Er zijn Huizen te: Renkum; Swalmen en Zeddam. (tekst 1937)

Utrechtseweg 101 Renkum rond 1938
De twee uitbreidingen zijn beide te zien. Opname na 1941. Aanbouw Huis van Maria. Foto  Collectie Joke Emmen

Klooster Renkum
Het klooster waar de zusters voordien (1936 - 1944) verbleven, aan de Utrechtseweg, hoek Ottoweg,  was door de oorlog vernietigd, men kon er niet meer terug.
Bron: artikel van Annelies Hoogmoed, genaamd: Veld, Veldheim Veldheimweg. Heemkunde gemeente Renkum; Schoutambt en Heerlijkheid, maart 1995 pagina 33.

Huis van Maria Renkum
Huis van Maria in De Maasbode 23 juni 1940

Huis van Maria

In het HGR magazine 2013-1+2 staat een artikel waarin het rusthuis Maria genoemd wordt, waar de Duitse zusters een bejaardenhuis hadden. De aanbouw is uit 1939 en samen met het huis kapot geschoten in de oorlog.
    Franciscanessen van Mill Hill (Z064)
Schaarsbergen (gem. Arnhem), Koningsweg
Lees meer bij Waldfrieden, Johannahoeve, Vrijland
RK klooster Zrs Franciscanessen van Mill Hill (FMSJ) (Z064)
Oosterbeek, Johannahoeveweg 2  
Lees meer bij Waldfrieden, Johannahoeve, Vrijland
RK klooster Kleine Zusters van de H. Joseph (SMSJ) (Z081)
Oosterbeek, Nico Bovenweg 44

1966
.
Leidse Courant
De St. Paula-Stichting is in 1931 opgericht en verhuisde in 1966 van Utrecht naar Oosterbeek. Het pand is meerdere keren verbouwd en heeft meerdere fucties gehad: Paula Stichting voor moeder en kind (1966-1984), een tehuis voor ongehuwde moeders, een "blijf van m'n lijf" huis, Hera en later Moviera. Moviera gaat na 2017 verhuizen naar Arnhem en de gemeente Renkum heeft het terrein aangkocht voor woningbouw.

 Volgens link niet meer als klooster in gebruik.
RK klooster Broederhuis St Joseph - St Jozefhuis,
Sportlaan, Oosterbeek.
Volgens link in gebruik.

Lees meer bij Waldfrieden, Johannahoeve, Vrijland
1329 -1580

 Verdwenen Klooster MariŽndaal, MariŽndaal ongenummerd, Arnhem - Oosterbeek.

  Klooster MariŽndaal

Landgoed MariŽndaal.
 In 1392 gaf Wijnand van Arnhem een landgoed aan de Augustijnen om er een klooster (Domus Fontis Beatae Mariae) te stichten. "Deze had van den hertog van Gulick en den bisschop van Utrecht verlof gekregen, zijne bezitting in een klooster te veranderen naar het voorbeeld van het beroemde klooster te Windesheim bij Zwolle, aldaar door de leerlingen van Geert Groote, den stichter van het Fraterhuis te Deventer, volgens de Augustijner orde der Reguliere kanunniken gesticht. Arent van Gruythuijzen bood hem daarbij de behulpzame hand en de geestelijken van der Gronde en Breukerink kwamen uit Windesheim over, om voor de inrichting van het klooster te zorgen. De bouwmeesters waren Hendrik Wildo uit 's-Hertogenbosch en Hendrik Wilsen uit Kampen; de eerste rector was Johannes van Kempen, de broeder van den beroemden Thomas a Kempis. Deze groote geleerde, te Kempen bij Crefeld geboren, heette eigenlijk Thomas Hamerken. Het klooster maakte een geheel uit met het klooster te Windesheim en werd "de oudste dochter van Windesheim" genoemd. De kloosterlingen waren zeer werkzaam, gastvrij en liefdadig; hunne kleeding bestond uit een wit overkleed met zwarte regenkap." ( Uit: Arnhem omstreeks het midden van de 19de eeuw van A. Markus.)

Enkele grafzerken van de begraafplaats zijn bewaard in de Christuskoepel. 300 meter naar het oosten op een heuvel. Rond 1580 - 1587 (na de Hervorming) werd het klooster afgebroken. De stenen werden grotendeels gebruikt om de vestingwerken van Arnhem te herstellen. Het klooster heeft gelegen aan de Kloosterwei.

Ruine van het MariŽndaal klooster, ca 1700 van Abraham Rademaker
RK klooster Missionarissen van Mill Hill (MMH; SSJ) 
Johannahoeve 2 Oosterbeek
Lees meer bij Waldfrieden, Johannahoeve, Vrijland
RK klooster Missiezusters van O.L. Vrouw der Apostelen (OLA) (Z094)
Oosterbeek
Volgens link niet meer in gebruik.
Onze Lieve Vrouwe Klooster I
Renkum

1183
Op de locatie van het latere klooster is waarschijnlijk eerst een kapel geweest.

Uit Wikipedia: "In 1183 wordt voor het eerste melding gedaan van een kapel in Renkum. De kapel stond op eigendommen van de Hertog van Gelre. Op verzoek van de hertog van Gelre hebben de zuster Augustinessen uit Zwolle in 1405 de kapel omgebouwd tot een klooster van de Augustijner regularissen".

"wi aengedacht hebben die groete innicheit ende begeerten onser voervaderen hertoghen van Gelre ende Greven van Zutphen zeliger gedacht, die sij gehadt hebn tot onser liever vrouwen Cappellen van Redinchem, geleghen in onsen lande van Veluwe, daer in wij oen geerne na volghen solden, ende sonderlinghe omme die begeerte die wij hebben totten heligen gloriosen heilichdom, dat in der selver Cappellen is, ende oick omme miracule ende teykene wille, die daer geschiet sijn [...] Soe hebben wi [...] die selve onser liever vrouwen Cappelle tot Redinchem mit tween vicaryen, die wi daer in te geven hebben gehadt, doen verwandelen ende oversetten tot enen Regulier Cloisters van Sunte Augustijns Regulen"
In een oorkonde van 27 februari 1183 wordt al gesproken over een kapel te Renkum. Vanaf 1350 is er al sprake van een Maria verering.

In 1949 is Pastoor G.J. Jansen de Proost van een Onze Lieve Vrouwen Gilde, zeg een schuttersgilde dat is opgericht in 1380. Het gilde is stilgelegd op last van de nieuwe regering in 1798. Herleefd in 1799. Stilgelegd weer in 1910. Herleeft in 1935. Een van de bestaansrechten van het gilde was: Het beschermen van de Maria kapel en het Maria beeld.
Onze Lieve Vrouwe Klooster II
Verdwenen Maria Klooster, of te wel Onze Lieve Vrouweklooster, Bokkedijk ongenummerd te Renkum.

1405
Het Augustijner nonnenklooster S. Maria te Renkum werd gesticht in 1405 (stichtingsbrief bij Nijhoff III, 274-276), en niet gelijk Chron. Tielense p. 454 en Van Heussen p. 135 willen in 1415. In den stichtingsbrief werd Johan die Waell, prior van het Regulieren klooster Bethlehem te Zwolle, tot rector benoemd. In 1408 werd het een besloten klooster.

In een oorkonde van 27 februari 1183 wordt al gesproken over een kapel te Renkum. Omstreeks het midden van de 12e eeuw moet tevens de eerste parochiekerk te Renkum zijn gebouwd. Deze kerk dat in april 1864 werd afgebroken, bevond zich aan de noordzijde van de Utrechtseweg, in de bocht van de weg Onder de Bomen.

Onder hertog Reinald IV werd op 12 november 1405 een augustijner regularissenklooster te Renkum gesticht, gewijd aan O.L. Vrouw. De stichtingsoorkonde verhaalt dat:
 "wi aengedacht hebben die groete innicheit ende begeerten onser voervaderen hertoghen van Gelre ende Greven van Zutphen zeliger gedacht, die sij gehadt hebn tot onser liever vrouwen Cappellen van Redinchem, geleghen in onsen lande van Veluwe, daer in wij oen geerne na volghen solden, ende sonderlinghe omme die begeerte die wij hebben totten heligen gloriosen heilichdom, dat in der selver Cappellen is, ende oick omme miracule ende teykene wille, die daer geschiet sijn [...] Soe hebben wi [...] die selve onser liever vrouwen Cappelle tot Redinchem mit tween vicaryen, die wi daer in te geven hebben gehadt, doen verwandelen ende oversetten tot enen Regulier Cloisters van Sunte Augustijns Regulen."

De plaats van het klooster is op een drietal kaarten terug te vinden. Duidelijke afbeeldingen van het kloostergebouw zijn niet bekend.

"Ten gevolge van de onrust na de komst van de reformatie bleken de zusters reeds in 1574 het gebouw te hebben verlaten en hielden zij zich op in het naburige Arnhem. Op 18 juni 1596 droeg Ada van Cortenbach, voor de schepenen van Wageningen, ten behoeve van de conventualinnen van Redinchem 'een huijs binnen de Stadt Wageningen [...] van der hoeger straete bis tot die nijwerstrate streckende' over, dat, zoals de akte vermeldt, reeds enige tijd door de nonnen bewoond werd. Het bevond zich tussen de Eerste en Tweede Kloostersteeg aan de huidige Herenstraat. Het ligt voor de hand dat de Renkumse nonnen bij hun gedwongen verhuizing naar Wageningen het 14e-eeuwse Mariabeeld van O.L. Vrouw Cappelle zullen hebben meegenomen en het een plaats hebben gegeven in een door hen ingerichte gemeenschappelijke gebedsruimte of huiskapel. In 1635 bleken de laatste twee bejaarde conventualinnen Wageningen te hebben verlaten en werd het beheer van het kloostergoed geheel aan het Veluwekwartier overgedragen. Anna Cruijss, voormalig procuratrix, stierf op 13 januari 1635 in het Brandesklooster te Utrecht. De zieke Catharina Vogelsanck stierf voor 1 december 1638 in het St. Agnesklooster te Arnhem. Het beeld van O.L. Vrouw Cappelle werd mogelijkerwijs door een van beiden uit Wageningen meegenomen". link
Omstreeks 1580 drong de 'Nije leer' ook in Renkum door. Het Maria Klooster verloor op den duur zijn invloed en betekenis. De kapel werd van haar kostbaarheden ontdaan.
Ten gevolge van de onrust na de komst van de reformatie bleken de zusters reeds in 1574 het gebouw te hebben verlaten en hielden zij zich op in het naburige Arnhem. Op 18 juni 1596 droeg Ada van Cortenbach, voor de schepenen van Wageningen, ten behoeve van de conventualinnen van Redinchem 'een huijs binnen de Stadt Wageningen  van der hoeger straete bis tot die nijwerstrate streckende' over, dat, zoals de akte vermeldt, reeds enige tijd door de nonnen bewoond werd. Het bevond zich tussen de Eerste en Tweede Kloostersteeg aan de huidige Herenstraat.

Daardoor kon de congregatie verder gaan, zonder last te hebben van de Reformatie. In het voorjaar van 1598 woonden zij zeer sober, in een huis aan de tegenwoordige Herenstraat aldaar. In 1635 stierf de oudste kloosterlinge op hoge leeftijd.

 Medio 1600 waren alle gronden rondom buurtschap de Harten in eigendom van het klooster. In 1639 werden de gronden verkocht aan de Staten van het kwartier Veluwe en werd Hendrik van Essen tot holtrichter aangesteld.

Uit Wikipedia: "Op verzoek van de hertog van Gelre hebben de zuster Augustinessen uit Zwolle in 1405 de kapel omgebouwd tot een klooster van de Augustijner regularissen.Het klooster kreeg de naam Sancta Maria. Tijdens de Reformatie omstreeks 1574 werd het klooster vernield. Na de Vrede van Munster mochten de Katholieken hun geloof weer belijden en gingen de Renkummers tot 1726 in kasteel Grunsfoort naar de kerk".

Mei 1631: Opheffing van het klooster te Renkum. Op requeste van Gijsbert van Brienen.

Aan de Dorpstraat in Renkum, tegenover de Nieuweweg is in de berm van de parkeerplaats een klein restant van de kloostermuur te zien.

Literatuur: Vijftig jaar Renkumse kloostergeschiedenis in Wageningen, circa 1596-1635. door Jacques Tersteeg; Vereniging Gelre; Jaarboek 1990, pagina 51 en verder.

Dirk de Man (ed.), Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Martinus Nijhoff, Den Haag 1919
 RK klooster Oblaten van Onze Lieve Vrouw Assumptie(Z098) (OA)
Oude Oosterbeekseweg 28, Doorwerth

Huize Jacoher aan de Oude Oosterbeekseweg 28, op de hoek met de Italiaanseweg, (oorspronkelijke naam "de Viersprong"). Ouder adres: Oude Oosterbeekscheweg 58.

 Particuliere bewoning door oa de familie Scheffer, Meyer, Mees, O.J.M. Van Nispen tot Pannerden, C.E.M.I. barones van HŲvell tot Westerflier.

De villa werd net na de Tweede Wereldoorlog in zwaar beschadigde toestand gekocht door de Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie. In 1947 werd het klooster ingezegend. Het klooster en de werkzaamheden in Doorwerth werden opgeheven op 31 december 1966 om verder te gaan in het klooster aan de Utrechtseweg 60 te Heelsum, waar enkele parochies het nieuwe bejaardenhuis Het Beekdal hadden gesticht.

De naam veranderde van Jacoher naar Klooster Stella Duce. In 1966 vertrokken de zusters .

 Andere naam: RK klooster Oblaten van Onze Lieve Vrouw Assumptie (OA).
 RK klooster Zrs. van het Arme Kind Jezus.

Zie ook de info onder Jacoher bij bijzondere buitens, huizen.
Raam van het oude Klooster Stella Duce in Jacoher,
 RK klooster Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus (CRL)
Dillenburg 138, Doorwerth

 RK klooster Salesianen van Don Bosco (SDB)
Utrechtseweg 131 Renkum

Seelbeeck klooster
Heveadorp

Vermoedelijk is er geen klooster in de kleine woontoren geweest. Een eigenaar heeft wel schenkingen gedaan aan een klooster.
"Het kasteel Grunsfoort is sedert 1780 verdwenen, geslecht in den tijd dat de burchten op den drassige grond aan den Rijn voor bewoning te somber werden. Het klooster van Onze Lieve Vrouwe van Renkum, het Seelbeekklooster, het Wildforstershuls te Wolfheze, het kasteel Rosande, het klooster MariŽndaal waren reeds voorgegaan".
Uit Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad 06-12-1937
SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn (P043)
Oosterbeek, Pietersbergseweg 38  
Volgens link niet meer in gebruik.
SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn (P043)
Oosterbeek, Pietersbergseweg 46   

Klooster de Tafelberg
Pieterbergseweg Oosterbeek.

SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn verzamelde gelden met teksten als "Afrikaanse missiŽn" en "Paters van Cadier en Keer". Organisatie Administratie Huize De Tafelberg, Oosterbeek.

Tafelberg
1949

Tafelberg
"Pater B. Eerden SMA viert Tweede Kerstdag in de kring van zijn familie en van enkele medebroeder, zijn zilveren priesterfeest ln het klooster De Tafelberg te Oosterbeek, een gebouw dat een belangrijke rol gespeeld heeft in de slag om Arnhem".
De Tijd 24 12 1955

In het klooster van de Tafelberg te Oosterbeek is de  Provinciaal-archivaris der congregatie van de missionarissen van Afrika overleden, pater A. A. J. Schoonen.
De nieuwe Limburger 08-12-1958

Tafelberg Oosterbeek

Over het tehuis de Tafelberg is hier meer geschreven.

Over het hotel de Tafelberg is hier meer geschreven.
RK klooster Zrs Trappistinnen (Z111)
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord.
Arnhem/Oosterbeek, Johannahoeveweg 79

2007
 Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79 Arnhem, op steenworp van Station Oosterbeek. Gebouwd op het terrein van de paters van Mill Hill. Nieuwbouw uit 2007-2009, verhuizing van Tilburg naar Arnhem in 2009.

Lees meer bij Waldfrieden, Johannahoeve, Vrijland
 RK klooster Zrs Ursulinen van de Romeinse Unie
Renkum
1904 - 1922
RK klooster Zrs Augustinessen Christenserinnen, Nieuweweg 4, (destijd adres van Huize Veldheim) Renkum.
Voormalig Ursula klooster 1904 -  1920 (1938)
Nieuweweg 5 te Renkum

 In oktober 1904 kwamen de eerste zusters van de Urselinen congregatie naar de Nieuweweg 5 te Renkum. Ze begonnen er een bewaar- meisjes- en naai-school, de Van Wijck - Conijn stichting. Iets later verscheen in de tuin van de villa aan de Nieuweweg een drieklassige school. en werd het koetshuis de bewaarschool.

De Orde van de H. Ursula, door de H. Angela van Merici gesticht, is over de gehele wereld verspreid en stelt zich ten doel het onderwijs en de opvoeding, der vrouwelijke jeugd.

In 1903 vermaakten de heer en mevrouw S.M. van Wijck - Conijn uit Heteren hun villa met koetshuis en tuin aan de Nieuweweg 2 in Renkum aan de katholieke parochie Renkum. We kennen de familie van Wijck ook als steenfabrikant. Aangevuld met een bedrag van  hfl10.000,=. Opdracht hierbij was, maak binnen drie jaar een katholieke meisjesschool. Tot dan toe was er alleen maar openbaar onderwijs. De erflaters hadden reeds contacten gelegd met de zusters Urselinen, die onder andere ook het pensionaat Jeruzalem in Venray leidden, waar ook de kinderen van Van Wijck waren geweest. In oktober 1904 kwamen de eerste zusters van de Urselinen congregatie naar de Nieuweweg 2 te Renkum. Ze begonnen er een bewaar- meisjes- en naai-school. Iets later verscheen in de tuin van de villa een drieklassige school. En werd het koetshuis de bewaarschool.
Van Wijck - Conijn Stichting Renkum

Na december 1920 verhuizen de nonnen naar de villa “Ewilca” De laatste bewoner van Ewilca, Petronella Ploem, komt te overlijden in september 1920. Pastoor Wolters koopt in december 1920 Ewilca met de bijhorende gronden. Het kerkbestuur doet huize Ewilca vervolgens met de tuinen over aan de zusters ursulinen voor f 30.000,-. Achter in de tuinen van Elwica wordt vervolgens de meisjesschool St. Ursula gebouwd welke op 1 december 1921 in gebruik wordt genomen en nu nog steeds aan de Groeneweg 12 staat.

Lees meer over de Nieuweweg 5 in deze pdf.
 RK klooster Zrs van het Arme Kind Jezus
Oude Oosterbeekseweg 28, Doorwerth
Jacoher
 RK klooster Zusters van Julie Postel (Z148)
Oosterbeek, Johanna Hoeveweg 73     
(ze woonden in het St. Joseph Broederhuis)
Volgens link niet meer in gebruik.

Lees meer bij Waldfrieden, Johannahoeve, Vrijland
 RK klooster Zusters van Julie Postel (Z148)
Oosterbeek, MariŽnberg 24     
Volgens link niet meer in gebruik.
 RK klooster Zusters van Julie Postel
Rolandseck 9, Doorwerth

Zusters van Liefde (Tilburg) (Z153)
Oosterbeek, Bernulphuspad 11

Andere naam St. Eusubiushuis, klooster Oosterbeek

Ook: RK klooster, St Bernulphusstraat 13

Bernulphus

Het Sint Bernulphusklooster, waar de Bernulphuskapel een onderdeel van was, start in 1902 als de “Zusters van Liefde” besluiten om in Oosterbeek te gaan starten met katholiek onderwijs. In 1908 wordt het klooster met de Kapel gebouwd en de zusters zullen tot 1955 actief zijn. Daarna wordt het klooster (en de kapel) voorverschillende activiteiten gebruikt. De Lagere School staat rechts van de Kapel. Vanaf 2006 is de kapel een vergaderlocatie. De Oude Kloostertuin herinnerd nog aan het voormalige gebruik van deze omgeving.

www.bernulphuskapel.nl en www.bernulphuskapel.nl/geschiedenis
"Zondag 28 September a..s, zal het vijftig jaar geleden zijn, dat ’de Eerw Zusters van Liefde zich van Tilburg uit kwamen vestigen in het klooster en de meisjesschool te Oosterbeek door de familie Schade gebouwd. Ter gelegenheid van dit voor Oosterbeek zo belangrijke jubileum is er een uitgebreid feestprogramma samengesteld, dat op Zondag : 28 September des morgens 10 uur 1 wordt ingezet met een plechtige Hoogmis. Des middags is er van 2—4 uur 3 receptie in het Parochiehuis, waarop dan tevens het. geschenk der parochie  zal worden aangeboden".
De Maasbode 04-09-1952

"Op 8 Dec. a.s. hoopt de Eerw. Zuster M. Alponsina in de wereld Mej. C. Staal, haar zilveren professiefeest te herdenken. Gedurende de eerste- 10 jaren was de jubilares werkzaam in de parochie Korvel te Tilburg en werd daarna door haar overste verplaatst naar het klooster der Eerw. Zusters  Oosterbeek, alwaar Zuster Alphonaina momenteel nog verblijft". Uit de Nieuwe Tilburgsche Courant 27-11-1930

Bernulphus
bronnen:

Kerk en orgel

Een andere bron Erfgoed Kloosterleven kent meer kloosters: herkenbaar aan een (Zcode)

Delpher
De kloosters van Mill Hill en anderen op de tereinen van de Johannahoeve in Oosterbeek zijn hier beschreven
Op- en aanmerkingen, verbeteringen, graag: mail